Search with Ctrl+F Zoeken met Ctrl+F

Abdomen Buik
Abort Afbreken
About Photoshop Over Photoshop
About Photoshop CC… Over Photoshop CC…
About Plug-In Informatie Over Insteekmodule
About Statistics Info over Statistieken
AboutAverage Info over Gemiddeld
AboutClouds Info over Wolken en Andere wolken
Absolute Absoluut
Absolute Colorimetric Absoluut colormetrisch
Abstract Fire Abstract vuur
Abstract Styles Abstracte stijlen
Accented Edges Geaccentueerde randen
Accented Edges Arcering
Accept Accepteren
Accurate Nauwkeuriger
AccuratePreview Resultaat renderen…
across first eerst opzij
Action Handeling
Action Options… Handelingopties…
Actions Handelingen
Active Actief
Active Light Source Limit Limiet actieve lichtbron
ActualPixels Werkelijke pixels
Adaptive Adaptief
Adaptive Wide Angle… Adaptief groothoek…
Add Toevoegen
Add a layer style Laagstijl toevoegen
Add All Alles toevoegen
Add an Event Een gebeurtenis toevoegen
Add Anchor Point Tool Ankerpunt toevoegen
Add Bridge Files Bridge-bestanden toevoegen
Add Canvas Texture Canvasstructuur toevoegen
Add Clouds Texture Wolkenstructuur toevoegen
Add Constraint(s) from> Restrictie(s) toevoegen uit>
Add Fonts from Typekit… Lettertypen uit Typekit toevoegen…
Add From File… Toevoegen uit bestand…
Add Kernel Bewegingsspoor toevoegen
Add Layer mask Laagmasker toevoegen
Add layer mask Masker toevoegen
Add Layer Mask Laagmasker Toevoegen
Add Lights Presets Voorinstelling voor lichten toevoegen
Add Mask by Default Masker standaard toevoegen
Add Mask by Default Standaard masker toevoegen
Add Mask to Selection Masker toevoegen aan selectie
Add Mesh Preset Netvoorinstelling toevoegen
Add new Light to Scene Nieuw licht toevoegen aan scène
Add new Object to Scene Nieuw object toevoegen aan scène
Add Noise Ruis Toevoegen
Add Noise… Ruis…
Add Objects Objecten toevoegen
Add Open Geopende bestanden toevoegen
Add Open Files Geopende bestanden toevoegen
Add Paper Texture Papierstructuur toevoegen
Add Pin Punt toevoegen
Add Shortcut Sneltoets toevoegen
Add space after paragraph Witruimte toevoegen na alinea
Add space before paragraph Witruimte toevoegen voor alinea
Add to Sample Toevoegen aan kleurmonster
Add Vector Mask Uitknippad Van Laag Toevoegen
AddBridgeFiles Bridge-bestanden toevoegen
AddConstraint Restrictie toevoegen
AddContent Inhoud toevoegen
AddEvent Een gebeurtenis toevoegen
AddKernel Bewegingsspoor toevoegen
AddOpen Geopende bestanden toevoegen
AddOpenFiles Geopende bestanden toevoegen
Adjust Edge Rand aanpassen
Adjust Interval for Loops Interval voor lus aanpassen
AdjustConstraint Restrictie aanpassen
Adjustment Brush Aanpassingspenseel
Adjustment Layer Exposure Aanpassingslaag Belichting
Adjustment Layer Threshold Aanpassingslaag Drempel
Adjustmentlayer Curves Aanpassingslaag Curven
Adjustments Aanpassingen
Adjustments Layer Aanpassingslaag
Adobe (ACE) Adobe (ACE)
Adobe Color-thema’s Adobe Color-thema’s
Adobe Drive Adobe Drive
Adobe PDF Presets Adobe PDF-voorinstellingen
Adobe RGB (1998) Adobe RGB (1998)
AdobeRGB1998 Adobe RGB (1998)
Adv Blend Afbeeldingen samenvoegen
Advance Every Vooruit na iedere
Advanced Geavanceerd
Advanced Blending Geavanceerd overvloeien
Advanced Mode Geavanceerde modus
AdvancedModes Geavanceerde modi
Again Opnieuw
Again Nogmaals
Airbrush Soft Round 50 flow Airbrush, zacht rond 50% stroming
Airbrush Soft Round 50% flow Airbrush, zacht rond 50% stroming
Airbrush-Grainy Blender Airbrush-Korrelige blender
Airbrush-Grainy Cloner Airbrush-Korrelige cloner
Airbrush-Grainy Low Density Cloner Airbrush-Korrelige cloner met lage dichtheid
Airbrush-Grainy Low Density Opaque Airbrush-Korrelig, lage dichtheid, transparant
Airbrush-Grainy Opaque Airbrush-Korrelig, transparant
Airbrush-Smooth Opaque Airbrush-Vloeiend, transparant
Airbrush-Smooth Blender Airbrush-Vloeiende blender
Airbrush-Smooth Cloner Airbrush-Vloeiende cloner
Airbrush-Smooth Low Density Blender Airbrush-Vloeiende blender met lage dichtheid
Airbrush-Smooth Low Density Cloner Airbrush-Vloeiende cloner met lage dichtheid
Airbrush-Smooth Low Density Opaque Airbrush-Vloeiend, lage dichtheid, transparant
Airbrush-Smooth LowDensity Opaque Airbrush-Vloeiend, lage dichtheid, transparant
Airbrush-Variable Grainy Blender Airbrush-Variabele korrelige blender
Airbrush-Variable Grainy Cloner Airbrush-Variabele korrelige cloner
Airbrush-Variable Grainy Opaque Airbrush-Variabel, korrelig, transparant
Airbrushes Airbrushes
Airplane Vliegtuig
Alert Waarschuwing
Alias PIX AliasPIX
AliasPIX Alias PIX
Align Uitlijnen
All Alles
All Caps Alle hoofdletters
All Channels View Alle kanalen weergeven
All Clips Alle clips
All Except Camera Info Alle, met uitzondering van Camera-info
All Images Alle afbeeldingen
All Layers Alle lagen
All Paths Alle paden
All Settings Alle instellingen
Allign Linked Gekoppeld Uitlijnen
Allow Direct to Screen Tekenen op scherm toestaan
Allow Extensions to Connect to the Internet Extensies laten verbinden met internet
Allow Frame Skipping Frames overslaan toestaan
Allow Multi-surface Operations Bewerkingen op meerdere vlakken toestaan
Allow Tool Recording Gereedschapsopname toestaan
Alpha Alfakanaal
Alpha As Alpha Chennel Als alfakanaal
Alpha As Transparency Als transparantie
Alpha Channel Alfakanaalgegevens
Alpha Channels Alfa kanalen
Alpha Use Alpha Channel Alfakanaal gebruiken
Alpha Use Transparency Transparantie gebruiken
AlphaAsAlphaChannel Als alfakanaal
AlphaAsTransparency Als transparantie
AlphaChannel Alfakanaalgegevens
AlphaUseAlphaChennel Alfakanaal gebruiken
AlphaUseTransparency Transparantie gebruiken
Alternates For Selection Alternatieven voor selectie
Altitude Hoogte
Always Ask Altijd vragen
Always Hide Altijd verbergen
Always Save Altijd opslaan
Always Show Altijd tonen
AM AM
Ambience Omgeving
Ambient Color omgevingslichtkleur
AmbientColor Omgevingslichtkleur
Amgular Direction Hoekrichting
Amiga Amiga
Amiga IFF IFF-formaat
AmigaIFF IFF-formaat
Amoeba Amoebe
Amount Hoeveel
Amount Mate
Amount Hoeveel
Amount Hoeveelheid
Amplitude Amplitude
AmplitudeMax Max. amplitude
AmplitudeMin Min. amplitude
Analysis Analyse
Anamorfotisch 21 (2) Anamorfotisch 21 (2)
Ancient Stone Oude steen
Angle Hoek
Angle – Flat Opaque Hoek – Plat, transparant
Angle Flat Blender Hoek – Platte blender
Angle Flat Cloner Hoek – Platte cloner
Angle Flat Opaque Hoek – Plat, transparant
Angle Flat Opaque Dry Hoek – Plat, transparant, droog
Angle Flat Smeary Hoek – Plat, vlekkerig
Angle Flat Smeary Dirty Hoek – Plat, vlekkerig, vuil
Angled Spectrum Spectrum met een hoek
Angled Strokes Hoeklijn
AngledStrokes Hoeklijn
Animals Dieren
Animated Zoom Geanimeerd zoomen
Animation Animatie
Animation Options Animatieopties
Annotations Notities
Anonymize Naamloos maken
ANPA Colors ANPA-kleuren
Ant Farm Mierenhoop
Anti-Alias Anti-alias
Anti-Alias Crisp Anti-Alias Knapperig
Anti-Alias None Anti-Alias Geen
Anti-Alias Sharp Anti-Alias Scherp
Anti-Alias Smooth Anti-Alias Vloeiend
Anti-Alias Strong Anti-Alias Sterk
Anti-alised Anti-alised
ApertureValue Waarde lensopening
Appearance Vormgeving
Append Toevoegen
Apple RGB Apple RGB
Application Menu Command Opdrachttoepassingsmenu
Application Menus Toepassingsmenu’s
AppliedBlurTrace Geactiveerd
Apply Toepassen
Apply auto grayscale mix Grijswaardenmix automatisch toepassen
Apply auto grayscale mix when converting to grayscale Grijswaardenmix automatisch toepassen bij omzetten in grijswaarden
Apply auto tone adjustments Kleurtintaanpassingen automatisch toepassen
Apply Cross Section to Scene Doorsnede toepassen op scène
Apply Data Set… Gegevenssets toepassen…
Apply Image Op Afbeelding Toepassen
Apply Image… Afbeelding toepassen…
Apply Layer Comp Laagsamenstelling toepassen
Apply Mask Masker toepassen
Apply Preset Voorinstelling toepassen
Apply sharpening to Verscherpen toepassen op
Apr Apr
april april
Aqua Aqua
Aquas Aquakleurige tinten
Arabic Digits Arabische cijfers
Arbitrary Instelbaar
Arc Boog
Arc Lower Boog onder
Arc Upper Boog boven
Arch Poort
Arial Arial
ArialMT FontArial
AroundCenter Rond middelpunt
Arrange Ordenen
Arrange Icons Pictogrammen Schikken
Arrangement Rangschikking
Arrow 1 Pijl 1
Arrow 10 Pijl 10
Arrow 11 Pijl 11
Arrow 12 Pijl 12
Arrow 13 Pijl 13
Arrow 14 Pijl 14
Arrow 15 Pijl 15
Arrow 16 Pijl 16
Arrow 17 Pijl 17
Arrow 18 Pijl 18
Arrow 19 Pijl 19
Arrow 2 Pijl 2
Arrow 20 Pijl 20
Arrow 3 Pijl 3
Arrow 4 Pijl 4
Arrow 5 Pijl 5
Arrow 6 Pijl 6
Arrow 7 Pijl 7
Arrow 8 Pijl 8
Arrow 9 Pijl 9
Arrows Pijlen
Art Box Illustratievak
Art History Kunstgeschiedenis
Art History Brush Penseeltekeninghistorie
Art History Brush Teken Historie Penseel
Art History Brush 20 pixels Penseel Kunsthistorie, 20 pixels
Art History Brush Tool Penseel tekeninghistorie
Artboard Tekengebied
Artboard from Groups Tekengebied van groep
Artboard from Layers… Tekengebied van lagen…
Artboard Guides Hulplijnen tekengebied
Artboard Names Namen tekengebied
Artboards To Files Tekengebied naar bestanden
Artboards to Files… Laagsamenstellingen naar bestanden…
Artboards To PDF Tekengebied naar PDF
Artboards to PDF… Laagsamenstellingen naar PDF…
Artist Kunstenaar
Artist Surfaces Artistieke oppervlakten
Artistic Artistiek
Artistic 1 Artistiek 1
Artistic 10 Artistiek 10
Artistic 2 Artistiek 2
Artistic 3 Artistiek 3
Artistic 4 Artistiek 4
Artistic 5 Artistiek 5
Artistic 6 Artistiek 6
Artistic 7 Artistiek 7
Artistic 8 Artistiek 8
Artistic 9 Artistiek 9
Artistic Textures Artistieke structuren
Artists Brushes Canvas Kunstenaarspenselencanvas
Artists’Brushes Kunstenaarspenselen
As Als
As shot Als opname
Ask Before Saving Layered TIFF Files Vragen voor opslaan van gelaagde TIFF-bestanden
Ask when Opening Vragen bij openen
Ask when Pasting Vragen bij plakken
Ask When Saving Vragen bij opslaan
Aspect Verhouding
Asphalt Asfalt
Assign Profile Profiel Toewijzen
Assorted Brushes Assortiment
AtLeast2 U dient ten minste twee bestanden te selecteren om een stapel te kunnen maken.
Attempt to Automatically Align Source Images Proberen om bronafbeeldingen automatisch uit te lijnen
Attribute Kenmerk
Audio Annotion Tool Gesproken Notitie Gereedschap
Aug Aug
August augustus
Aurora Noorderlicht
Author Auteur
Auto Automatisch
Auto Apply balanced perspective corrections Automatisch gebalanceerde perspectiefcorrecties toepassen
Auto Blend Layers Lagen automatisch overvloeien
Auto Brightness Automatische helderheid
Auto CA Automatisch: kleurafwijking
Auto Color Automatische kleuren
Auto Contrast Autocontrast
Auto Contrast Autocontrast
Auto Contrast Automatisch Contrast Bepalen
Auto Correct Chromatic Aberration Automatische correctie van kleurafwijking
Auto Correct Geometric Distortion Automatische correctie van geometrische vervorming
Auto Correct Profile Interpolation Automatische interpolatie van lensprofiel
Auto Correct Vignette Removal Vignet automatisch verwijderen
Auto Correction Automatische correctie
Auto Display Panel Deelvenster automatisch weergeven
Auto Exposure Automatische belichting
Auto Fill Transparency Vullen met behoud van inhoud bij transparante gebieden
Auto Grayscale Mix Automatische grijswaardenmix
Auto Hide Automatisch verbergen
Auto Hide Overlay Bedekking automatisch verbergen
Auto Levels Automatisch Niveaus Bepalen
Auto Match LCP Afstemmen op beste profiel
Auto Opertions Automatische bewerkingen
Auto Options Automatische opties
Auto Options (Levels/Curves)… Automatische opties (niveaus/curven)…
Auto Scale Image Afbeelding automatisch schalen
Auto Select Parameter Parameter automatisch selecteren
Auto Settings Automatische instellingen
Auto Shadows Automatische schaduwen
Auto Spacing Automatische spatiëring
Auto Tone Automatische tinten
Auto Tone Automatische tint
Auto-Align Layers… Lagen automatisch uitlijnen…
Auto-Blend Layers… Lagen automatisch overvloeien…
Auto-Collapse Iconic Panels Icoon deelvensters automatisch samenvouwen
Auto-Hide Layers Lagen automatisch verbergen
Auto-Select Parameter Parameter automatisch selecteren
Auto-Select Targeted Adjustment Tool Gericht aanpassingsgereedschap automatisch selecteren
Auto-Show Hidden Panels Verborgen deelvensters automatisch tonen
Auto-Update Open Documents Geopende documenten automatisch bijwerken
AutoGenKernels/Title Gebied automatisch toevoegen
Automate Automatisch
Automatic Hyphenation Woordafbreking
Automatically open all supported JPEGs JPEG-bestanden met instellingen automatisch openen
Automatically open all supported TIFFs TIFF-bestanden met instellingen automatisch openen
Automatically open JPEGs with settings Alle ondersteunde JPEG-bestanden automatisch openen
Automatically open TIFFs with settings Alle ondersteunde TIFF-bestanden automatisch openen
Automatically Save Recovery Information Every Herstelinformatie automatisch opslaan om de
AutoScaleImage Afbeelding automatisch schalen
Available RAM Beschikbare RAM
Available VRAM for 3D Beschikbaar VRAM voor 3D
Average Normaal
Average Gemiddelde
Average Gemiddeld
Axis Control Asbesturing
Back Vorige
Background Achtergrondkleur
Background Achtergrond
Background Achtergrondlaag
Background Color Achtergrondkleur
Background Color Picker Achtergrondkleurkiezer
Background Contents Achtergrondinhoud
Background Eraser 30 pixels Achtergrondgummetje, 30 pixels”
Background Eraser Tool Achtergrond gummetje
Background Level Achtergrondniveau
BackgroundLevel Achtergrondniveau
Bad Color Model Dit bestand heeft een ongeldig kleurmodel
Bad Comp Het compositiebestand is corrupt
Bad Depth Dit bestand heeft een ongeldige afbeeldingsdiepte
Bad File Specified Onjuist bestand opgegeven
Bad Legacy Font Onjuist lettertype in verouderde handeling
Bad Mesh File Onjuist netbestand
BadFileSpecified Onjuist bestand opgegeven
BadLegacyFont Onjuist lettertype in verouderde handeling
BadMeshFile Onjuist netbestand
Bag Zaknummer
Bake Object Object inprogrammeren
Balance Balans
Banner 1 Vaandel 1
Banner 2 Vaandel 2
Banner 3 Vaandel 3
Banner 3 Vaandel 3
Banner 4 Vaandel 4
Banner 5 Vaandel 5
Banners and Awards Vaandels en prijzen
Bark Schors
Bas Relief Basreliëf
Baseline Basislijn
Baseline (Standard) Basislijnen (Standaard)
Baseline Optimized Basislijn optimaal
Basic Standaard
Basic Black Basis zwart
Basic Brushes Basispenselen
Basic Drop Shadow Standaardslagschaduw
Basic Latin and Latin Basis Latijn en Latijn
Basic Latin and Latin 1 Basis Latijn en Latijn 1
Basic Modes Basismodi
BasicModes Basismodi
Bass Clef Bassleutel
Batch Batch (meer bestanden in 1 opdracht verwerken)
Batch Batch
Batik Batik
Beep When Done Signaal wanneer gereed
Behind Achteraan
Behind Achter
Behoefte Need
Beige with White Flecks Beige met witte spikkels
Bend Buigen
Berber Berber
Best Best
Best hoog
Best Quality Size Formaat voor beste kwaliteit
Bevel & Emboss Schuine kant en relief
Bevel And Emboss Schuine Kant En Reliëf (Ingeperst)
Bevel Edge Schuinterand
Beveled Mousedown Schuine kant – muisklik
Beveled Mouseover Schuine kant – muisbeweging
Beveled Normal Schuine kant – normaal
Bicubic Bicubisch
Bicubic (best for smooth gradients) Bicubisch (meest geschikt voor vloeiender verlopen
Bicubic Automatic (best for reduction) Bicubisch, automatisch
Bicubic Sharper Bicubisch scherper
Bicubic Sharper (best for reduction) Bicubisch scherper (meest geschikt voor reductie)
Bicubic Smoother Bicubisch vloeiender
Bicubic Smoother (best for enlargement) Bicubisch vloeiender (meest geschikt voor vergrotingen)
Bicycle Fiets
Big and Flat Groot en plat
Bilinear Bilinear
Bird 1 Vogel 1
Bird 2 Vogel 2
Bit Depth Bitdiepte
BitDepth Bitdiepte
BitDepth/16 16 bits/kanaal
BitDepth/8 8 bits/kanaal
BitDepthLabel Bitdiepte:
Bitmap Bitmap
Black Zwart
Black Zwart
Black & White Zwart-wit
Black & White Infrared Zwart-wit infrarood
Black & White Infrared (RGB) Zwart-wit infrarood (RGB)
Black & White with Blue Filter Zwart-wit met blauw filter
Black & White with Blue Filter (RGB) Zwart-wit met blauw filter (RGB)
Black & White with Green Filter Zwart-wit met groen filter
Black & White with Green Filter (RGB) Zwart-wit met groen filter (RGB)
Black & White with Orange Filter Zwart-wit met oranje filter
Black & White with Orange Filter (RGB) Zwart-wit met oranje filter (RGB)
Black & White with Red Filter Zwart-wit met rood filter
Black & White with Red Filter (RGB) Zwart-wit met rood filter (RGB)
Black & White with Yellow Filter Zwart-wit met geel filter
Black & White with Yellow Filter (RGB) Zwart-wit met geel filter (RGB)
Black 1pt 2pt Dashed Filled 1-pt zwart 2-pt gestreept met vulling
Black 1pt 2pt Dashed No Fill 1-pt zwart 2-pt gestreept geen vulling
Black 1pt 2pt Spaced Dotted No Fill 1-pt zwart 2-pt tussenruimte stippen geen vulling
Black 1pt 3pt Dashed Filled 1-pt zwart 3-pt gestreept met vulling
Black 1pt 3pt Dashed No Fill 1-pt zwart 3-pt gestreept geen vulling
Black 1pt 3pt Spaced Dotted No Fill 1-pt zwart 3-pt tussenruimte stippen geen vulling
Black 1pt 4pt Spaced Dotted No Fill 1-pt zwart 4-pt tussenruimte stippen geen vulling
Black 1pt Dotted Filled 1-pt zwart stippen met vulling
Black 1pt Dotted No Fill 1-pt zwart stippen geen vulling
Black 2pt Filled 2-pt zwart met vulling
Black 2pt No Fill 2-pt zwart geen vulling
Black 3pt Filled 3-pt zwart met vulling
Black 3pt No Fill 3-pt zwart geen vulling
Black and White Zwart-wit
Black and White Zwart-wit Sneltoets K
Black and White Photo Zwartwitfoto
Black Anodized Metal Zwart geanodiseerd metaal
Black Color Zwarte kleur
Black Glass Zwart glas
Black Intensity Zwart
Black Marble Zwart marmer
Black Matte Zwarte rand
Black Point Zwarte punt
Black Point Compensation Compensatie zwartpunt
Black To Transparent Zwart naar transparant
Black To Transparent 2 Zwart naar transparant 2
Black To Transparent 3 Zwart naar transparant 3
Black To Transparent 4 Zwart naar transparant 4
Black Veins Zwarte aders
BlackIntensity Zwart
Blacks Zwarte tinten
Blacks2012 Zwarte tinten 2012
BlackWeave Zwart weefsel
Blanket Deken
Blanket Texture Deken (structuur)
Blast Storm
Bleed Box Afloopvak
Blend Overvloeien
Blend Clipped Layers as Group Uitkniplagen overvloeien als groep
Blend If Overvloeien als
Blend Images Together Afbeeldingen samenvoegen
Blend Interior Effects as Group Binnen effecten overvloeien als groep
Blend Mode Overvloeimodus
Blend Red Channel with Background Rood kanaal mengen met achterg.
Blending Afbeeldingen overvloeien…
Blending Overvloeien
Blending Mode Overvloeimodus
Blending Modes/Options Opties voor overvloeien
Blending Options Opties voor overvloeien
Blending Options Overvloeiopties
Blending Options Opties Voor Overvloeien
Blending use with Color Background Overvloeien kleurenachtergr.
BlendMode Overvloeimodus
Blistered Paint Afgebladderde verf
Bloat Zwellen
Bloat Tool Zwellen
Blob 1 Klodder 1
Blob 1Frame Kader klodder 1
Blob 2 Klodder 2
Blob 2Frame Kader klodder 2
Blocks Blokken
Blue Blauw
Blue Crepe Blauwe crêpe
Blue Curve Blauwe curve
Blue Daisies Blauwe madeliefjes
Blue Duotone Blauwe duotoon
Blue Dust Blauwe stof
Blue Filter Blauw filter
Blue Gel Blauwe gel
Blue Gel with Drop Shadow Blauwe gel met slagschaduw
Blue Glass Blauw glas
Blue Glass 2 Button Blauw glas 2 (knop)
Blue Glass Button Blauw glas (knop)
Blue Gradient with Stroke Blauw verloop met omlijning
Blue Hue Blauwe kleurtoon
Blue Omni Blauw universeel
Blue Paper Clip Blauwe paperclip
Blue Primary Primair blauw
Blue Red Yellow Blauw, rood, geel
Blue Saturation Blauwe verzadiging
Blue Specks Blauwe spikkels
Blue Textured Blauwe structuur
Blue Tone Blauwe toon
Blue Tone with Shadow Blauwe toon met schaduw
Blue Vellum Blauw velijn
Blue Violet Yellow Orange Blauw-violet, geel-oranje
Blue Yellow Pink Blauw, geel, roze
BlueOmni Blauw universeel
Blues Blauwe tinten
Blunt – Round Blender Stomp – Ronde blender
Blunt Round Blender Stomp – Ronde blender”
Blunt Round Cloner Stomp – Ronde cloner
Blunt Round Opaque Stomp – Rond, transparant
Blunt Round Opaque Dry Stomp – Rond, transparant, droog
Blunt Round Smeary Stomp – Rond, vlekkerig
Blunt Round Smeary Dirty Stomp – Rond, vlekkerig, vuil
Blur Vervagen
Blur Vaag
Blur Gallery> Galerie Vervagen>
Blur More Vager
Blur More Nog Vager
Blur Tool Vervagen
BMP BMP
BMP Advanced Modes Geavanceerde BMP-modi
BMP Options BMP-opties
BMPAdvancedModes Geavanceerde BMP-modi
BMPOptions BMP-opties
Bold Bold
Bold Italic Bold Italic
Bone Bot
Bone Rug
Border Rand
Border Kader
Border Thickness Kaderdikte
Border… Omranden…
BorderThickness Kaderdikte
Both Beide
Bottom Onder
Bottom Onderzijde
Bottom Edges Onderranden
Bottom Left Linksonder
Bottom Right Rechtsonder
Bottom-to-Bottom Leading Regelafstand onder tot onder
BottomLeft Linksonder
BottomRight Rechtsonder
Bounding Box Selectiekader
Bow Lint
Box Blur… Omgevingsvervaging…
Brass Koper
Brick Steen
Brick Wall Stenen muur
Bridge Bridge
Bridge Files Not Selected Bestanden niet geselecteerd in Bridge
BridgeFilesNotSelected Bestanden niet geselecteerd in Bridge
Bright Red Bevel Helderrode schuinte
Brightness Helderheid
Brightness Helderheid weerkaatsing
Brightness Contrast Helderheid Contrast
Brightness Cube Helderheidsregelaar
Brightness/Contrast Helderheid/contrast
BrightnessValue Helderheidswaarde
Bring Forward Naar voren
Bring Forward Haal Naar Voren
Bring to Front Op voorgrond
Bring To Front Naar Voorgrond Verplaatsen
Bristle Detail Penseelharen
Browse Bladeren
Browse Zoeken
Browse Extensions Online… Online extensies zoeken…
Browse For Folder Zoeken naar map
Browse in Bridge… Bladeren in Bridge…
Browse in Mini Bridge Bladeren in Mini Bridge
BrowseForFolder Zoeken naar map
Bruin, huidskleur, beige Brown Tan Beige
Brush Penseel
Brush Detail Details penseel
Brush Detail Detail penseel
Brush Flow Penseelstroom
Brush Hardness Penseelhardheid
Brush Name Penseelnaam
Brush Opacity Penseeldekking
Brush penon Canvas Penseel op canvas
Brush Pose Penseelpositie
Brush Presets Voorinstellingen penseel
Brush Presets Voorinstellingen voor penseel
Brush Pressure Penseeldruk
Brush Preview Voorvertoning penseel
Brush Size Penseelgrootte
Brush Strokes Penseelstreek
Brush Tip Shape Vorm penseeluiteinde
Brush Tool Penseel
Brush Tool Penseel Gereedschap
Brush Type Type penseel
Brush_Strokes Penseelstreek
BrushDetail Detail penseel
Brushed Metal Geborsteld metaal
Brushed Metal Glossy Geborsteld metaal, glanzend
Brushed Metal Stamped Geborsteld metaal, gestempeld
Brushes Penselen
BrushSize Penseelgrootte
BrushStrokes Penseelstreek
Bubbles Luchtbellen
Buff Textured Leerstructuur
Build-up Opbouwen
Bulge Bollend
Bulls Eye Roos
Bump Reliëf
Bumpy Oneffen
Burlap Jute
Burlap with Shadow Jute met schaduw
Burn Tool Doordrukken
Butterfly Vlinder
Butterfly Madness Vlinders
Button Knop
Button Mode Knopmodus
Buttons Knoppen
By Candle Light Bij kaarslicht
Byte Order Bytevolgorde