Zoeken met Ctrl+F Search with Ctrl+F

Aan On
Aangepast Custom
Aangepast CMYK Custom CMYK
Aangepast gamma Custom Gamma
Aangepast puntverbreding Custom Dot Gain
Aangepast RGB Custom RGB
aangepast RGB naar grijswaarden Custom RGB to Grayscale
Aangepaste instellingen Custom Settings
Aangepaste kleur gebruiken voor vlammen Use Custom Color for Flames
Aangepaste kleur selecteren Select Custom Color
Aangepaste kleur voor vlammen Costum Colors for Flames
Aangepaste pixelverhouding Custom Pixel Aspect Ratio
Aangepaste pixelverhoudingen… Custom Pixel Aspect Ratio…
Aangepaste proefdrukvoorwaarden Custom Proof Condition
Aangepaste rendering Custom Rendered
Aangepaste tekst bewerken Edit Custom Text
Aangepaste tekst maken Create Custom Text
Aangepaste tekst maken CreateCustom Text
Aangepaste tekst verwijderen Delete Custom Text
Aangepaste teksteditor Custom Text Editor
Aangepaste vorm Custom Shape Tool
Aangepaste vorm definiëren Define Custom Shape
Aangepaste vorm maken Create Custum Shape
Aangepaste vormen Custom Shapes
Aangepaste vormen herstellen Reset Custom Shapes
Aangepaste vormen vervangen Replace Custom Shapes
Aanpassing bewerken Edit Adjustment
Aanpassingen Adjustments
Aanpassingslaag Adjustments Layer
Aanpassingslaag Belichting Adjustment Layer Exposure
Aanpassingslaag Curven Adjustmentlayer Curves
Aanpassingslaag Drempel Adjustment Layer Threshold
Aanpassingslaag verwijderen Delete this adjustment layer
Aanpassingspenseel Adjustment Brush
Aantal generatoren Number Of Generators
aantal kolommen Number Of Columns
Aantal niveaus Number of Levels
aantal rijen Number Of Rows
Aantal tegels Number Of Tiles
Aantal zijden Number of Sides
Aanvankelijke richting kam Initial Direction Comb
Absoluut Absolute
Absoluut colormetrisch Absolute Colorimetric
Abstract vuur Abstract Fire
Abstracte stijlen Abstract Styles
Accenten negeren Ignore Accents
Accepteren Accept
Account online beheren Manage Account Online
Achter Behind
Achteraan Behind
Achtergrond Background
Achtergrond gummetje Background Eraser Tool
Achtergrond uit laag Layer From Background
Achtergrondgummetje, 30 pixels” Background Eraser 30 pixels
Achtergrondinhoud Background Contents
Achtergrondkleur Background
Achtergrondkleur Background Color
Achtergrondkleurkiezer Background Color Picker
Achtergrondlaag Background
Achtergrondniveau BackgroundLevel
Achtergrondniveau Background Level
Achterscherm tonen View Back
Achterscherm tonen ViewBack
Achthoek Octagon
Achtste noot Eighth Note
Achtste noten Eighth Notes
Actief Active
Adaptief Adaptive
Adaptief groothoek WideAngle
Adaptief groothoek… Adaptive Wide Angle…
Adobe (ACE) Adobe (ACE)
Adobe Camera Raw gebruiken om documenten om te zetten van 32 bits in 16/8-bits Use Adobe Camera Raw to Convert Documents from 32 bit to 16/8-bit
Adobe Color-thema’s Adobe Color-thema’s
Adobe Drive Adobe Drive
Adobe PDF-voorinstellingen Adobe PDF Presets
Adobe RGB (1998) AdobeRGB1998
Adobe RGB (1998) Adobe RGB (1998)
Afb. piramide opslaan Save Image Pyramid
Afbeeld&ing tonen View mage
Afbeelding Image
Afbeelding &rechttrekken en uitsnijden DeSkewAndCrop
Afbeelding automatisch schalen AutoScaleImage
Afbeelding automatisch schalen Auto Scale Image
Afbeelding bestaat niet Imag Does Not Exist
Afbeelding en web Graphic and Web
Afbeelding omkeren Inverse
Afbeelding omkeren Reverse
Afbeelding omkeren Reverse Image
Afbeelding passend Fit Image
Afbeelding passend FitImage
Afbeelding passend maken tijdens plaatsen Resize Image During Place
Afbeelding passend… Conditional Mode Change…
Afbeelding rechttrekken De Skew
Afbeelding rechttrekken DeSkew
Afbeelding rechttrekken en uitsnijden De Skew And Crop
Afbeelding roteren> Image Rotation>
Afbeelding samenvoegen om weergave te behouden Flatten Image to Preserve Appearance
Afbeelding te klein Image Too Small
Afbeelding toepassen… Apply Image…
Afbeelding tonen ViewImage
Afbeelding vergroten/verkleinen Resize Image
Afbeeldingen groeperen op map Group By Folder
Afbeeldingen groeperen op map Group Images by Folder
Afbeeldingen overvloeien… Blending
Afbeeldingen samenvoegen Adv Blend
Afbeeldingen samenvoegen Blend Images Together
Afbeeldingscompressie Image Compression
Afbeeldingseffecten Image Effects
Afbeeldingselementen Image Assets
Afbeeldingsgrootte Image Size
Afbeeldingsinstellingen Image Settings
Afbeeldingsinstellingen opslaan in Save inmage settings in
Afbeeldingsopties Image Options
Afbeeldingspixels vergrendelen Lock image pixel
Afbeeldingsprocessor Image Processor
Afbeeldingsstatistieken Image Statistics
Afbreken Abort
Afbrokkelend metaal Crumble Metal
Afdrukgrootte Print Size
Afdrukken Print
Afdrukken annuleren Cancel Print
Afdrukken in 3D annuleren Cancel 3D Print
Afdrukken in 3D… 3D Print…
Afdrukken met hoge kwaliteit High Quality Print
Afdrukken starten Start Print
Afdrukresolutie Print Resolution
Afgebakend Terraced
Afgebladderde verf Blistered Paint
Afgerond vierkant Rounded Square
Afgeronde rechthoek Rounded Rectangle Tool
Afgeronde rechthoek maken Create Rounded Rectangle
Afgeronde stappen Rounded Steps
Afloopvak Bleed Box
Afsluiten Exit
Afspelen Play
Afspelen herhalen Loop Playback
Afstand Distance
Afstand onderwerp Subject Distance
Afstemmen op beste profiel Auto Match LCP
Afstemmen op beste profiel Match Best Profile
Aftrekken Subtract
Afwijking lensprofiel Lens Profile Aberration
Afwisselen tussen de modi Standaard/Snelmasker Toggle Standard/Quick Mask Modes
Afwisselen tussen schermmodi Toggle Screen Modes
Afwisselend (RGBRGB) Interleaved (RGBRGB)
Afzonderlijke asbesturingselementen Seperate Axis Controls
Airbrush-Korrelig, lage dichtheid, transparant Airbrush-Grainy Low Density Opaque
Airbrush-Korrelig, transparant Airbrush-Grainy Opaque
Airbrush-Korrelige blender Airbrush-Grainy Blender
Airbrush-Korrelige cloner Airbrush-Grainy Cloner
Airbrush-Korrelige cloner met lage dichtheid Airbrush-Grainy Low Density Cloner
Airbrush-Variabel, korrelig, transparant Airbrush-Variable Grainy Opaque
Airbrush-Variabele korrelige blender Airbrush-Variable Grainy Blender
Airbrush-Variabele korrelige cloner Airbrush-Variable Grainy Cloner
Airbrush-Vloeiend, lage dichtheid, transparant Airbrush-Smooth Low Density Opaque
Airbrush-Vloeiend, lage dichtheid, transparant Airbrush-Smooth LowDensity Opaque
Airbrush-Vloeiend, transparant Airbrush-Smooth Opaque
Airbrush-Vloeiende blender Airbrush-Smooth Blender
Airbrush-Vloeiende blender met lage dichtheid Airbrush-Smooth Low Density Blender
Airbrush-Vloeiende cloner Airbrush-Smooth Cloner
Airbrush-Vloeiende cloner met lage dichtheid Airbrush-Smooth Low Density Cloner
Airbrush, zacht rond 50% stroming Airbrush Soft Round 50 flow
Airbrush, zacht rond 50% stroming Airbrush Soft Round 50% flow
Airbrushes Airbrushes
Alfa kanalen Alpha Channels
Alfakanaal Alpha
Alfakanaal gebruiken Alpha Use Alpha Channel
Alfakanaal gebruiken AlphaUseAlphaChennel
Alfakanaalgegevens Alpha Channel
Alfakanaalgegevens AlphaChannel
Algemeen General
Algemeen overvloeien General Blending
Alias PIX AliasPIX
AliasPIX Alias PIX
Alinea Paragraph
Alinea herstellen Reset Paragraph
Alineastijl opnieuw definiëren door vervangingen samen te voegen Redefine Paragraph Style by merging Overrides
Alineastijlen Paragraph Styles
Alineastijlen Pharagraph Styles Panel
Alineastijlen laden Load Paragraph Styles
Alle afbeeldingen All Images
Alle bestanden File Type All
Alle clips All Clips
Alle effecten tonen/verbergen Show/Hide All Effects
Alle effecten verbergen Hide All Effects
Alle filtergaleriegroepen en -namen tonen Show all Filter Gallery groups and names
Alle frames herstellen Restore All Frames
Alle frames selecteren Select All Frames
Alle gekoppelde insluiten Embed All Linked
Alle gereedschappen herstellen Reset All Tools
Alle gewijzigde inhoud bijwerken Update All Modified Content
Alle gezichten herstellen Face ResetAll
Alle groepen uitklappen Collapse All Groups
Alle handelingen wissen Clear All Actions
Alle hoofdletters All Caps
Alle instellingen All Settings
Alle kanalen weergeven All Channels View
Alle laageffecten samenvoegen Flatten All Layer Effects
Alle lagen All Layers
Alle Lagen verenigen Merge Layers
Alle lagen controleren Check All Layers
Alle lagen samenvoegen Flatten All Layers
Alle Lagen Vergrendelen In De Set Lock All Layers In Set
Alle lege lagen verwijderen Delete All Empty Layers
Alle maskers samenvoegen Flatten All Masks
Alle metingen opnemen Select all measurments
Alle objecten in scène groeperen Group All Objects in Scene
Alle ondersteunde JPEG-bestanden automatisch openen Automatically open JPEGs with settings
Alle ondersteunde TIFF-bestanden automatisch openen Automatically open TIFFs with settings
Alle Ontbrekende Fonts Vervangen Replace All Missing Fonts
Alle ontbrekende lettertypen vervangen Replace All Missing Fonts
Alle paden All Paths
Alle punten selecteren Select All Pins
Alle punten verwijderen Remove All Pins
Alle schattingen stoppen Stop All Estimation
Alle segementen ontkoppelen Unlink All Slices
Alle selecties opheffen Deselect All
Alle tekstlagen bijwerken Update All Text Layers
Alle vergrendelde instellingen herstellen Reset All Locked Settings
Alle voorinstellingen gereedschappen tonen Show All Tool Presets
Alle waarschuwingsmeldingen herstellen Reset All Warning Dialogs
Alle, met uitzondering van Camera-info All Except Camera Info
Alleen dradenkruis tonen tijdens tekenen Show Only Crosshair While Painting
Alleen favoriete clips Favorite Clips Only
Alleen geselecteerde laagsamenstellingen Selected Layer Comps Only
Alleen horizontaal Horizontal Only
Alleen rand Edge Only
Alleen tekst Text Only
Alleen verticaal Vertical Only
Alleen videogroepen Video Groups Only
Alleen voorvertoningen Preview Images only
Alleen zichtbare lagen Visible Layers Only
Alles All
Alles Wild Card Match
Alles Everything
Alles afstemmen Match All
Alles boven elkaar Tile All Vertically
Alles herstellen Restore
Alles herstellen Restore All
Alles naast elkaar Tile All Horizontally
Alles negatief Invert All
Alles negatief InvertAll
Alles negeren Ignore All
Alles ontdooien Thaw All
Alles onthullen Reveal All
Alles selecteren Select All
Alles selecteren SelectAll
Alles sluiten Close All
Alles toevoegen Add All
Alles tonen Reveal All
Alles tonen Show All
Alles tot tabbladen samenvoegen Consolidate All to Tabs
Alles uitvullen Justify all
Alles verbergen Hide All
Alles verwijderen Remove All
Alles verwijderen RemoveAll
Alles zweven in vensters Float All in Windows
Als As
Als alfakanaal Alpha As Alpha Chennel
Als alfakanaal AlphaAsAlphaChannel
Als er conflicten optreden When Conflicts Occur
Als opname As shot
Als transparantie Alpha As Transparency
Als transparantie AlphaAsTransparency
Als u menukleuren wilt uitschakelen, gaat u naar het venster Algemene voorkeuren en schakelt u Menukleuren tonen uit. To turn off menu colors, go to the General Preference panel and uncheck Show Menu Colors.
Als u menukleuren wilt uitschakelen, gaat u naar het venster Algemene voorkeuren en schakelt u Menukleuren tonen uit. To turn off menu colors, go to the General Preference panel and uncheck Show Menu Colors.
Alternatieve ligaturen Discretionary Ligatures
Alternatieve titeltekens Titling Alternates
Alternatieven voor selectie Alternates For Selection
Alternatieven voor uitvulling Justification Alternates
Altijd opslaan Always Save
Altijd tonen Always Show
Altijd verbergen Always Hide
Altijd vragen Always Ask
AM AM
Amerikaans papier U.S. Paper
Amerikaanse vlag US Flag
Amiga Amiga
Amoebe Amoeba
Amplitude Amplitude
Analyse Analysis
Anamorfotisch 21 (2) Anamorfotisch 21 (2)
Andere Other
Andere cursors Other Cursors
Andere Wolken Difference Clouds
Andere wolken DifferenceClouds
Animatie Animation
Animatie optimaliseren… Optimize Animation…
Animatie verwijderen Delete Animation
Animatieopties Animation Options
Ankerpunt omzetten Convert Point Tool
Ankerpunt toevoegen Add Anchor Point Tool
Ankerpunt verwijderen Delete Anchor Point Tool
Annuleren Cancel
Annuleren Reset
ANPA-kleuren ANPA Colors
Ansichtkaart Postcard
Anti-alias Anti-Alias
Anti-Alias Geen Anti-Alias None
Anti-Alias Knapperig Anti-Alias Crisp
Anti-Alias Scherp Anti-Alias Sharp
Anti-Alias Sterk Anti-Alias Strong
Anti-Alias Vloeiend Anti-Alias Smooth
Anti-alised Anti-alised
Apple RGB Apple RGB
Apr Apr
april april
Aqua Aqua
Aquakleurige tinten Aquas
Arabische cijfers Arabic Digits
Arcering Accented Edges
Arcering Crosshatch
Arial Arial
Artefactonderdrukking RingingSuppression
Artistiek Artistic
Artistiek 1 Artistic 1
Artistiek 10 Artistic 10
Artistiek 2 Artistic 2
Artistiek 3 Artistic 3
Artistiek 4 Artistic 4
Artistiek 5 Artistic 5
Artistiek 6 Artistic 6
Artistiek 7 Artistic 7
Artistiek 8 Artistic 8
Artistiek 9 Artistic 9
Artistieke oppervlakten Artist Surfaces
Artistieke structuren Artistic Textures
Asbesturing Axis Control
Asfalt Asphalt
Assortiment Assorted Brushes
Asymmetrisch Entropy
Asymmetrisch Skewness
Aug Aug
augustus August
Auteur Author
Auto 1 Car 1
Auto 2 Car 2
Autocontrast Auto Contrast
Autocontrast Auto Contrast
Automatisch Automate
Automatisch Auto
Automatisch Contrast Bepalen Auto Contrast
Automatisch gebalanceerde perspectiefcorrecties toepassen Auto Apply balanced perspective corrections
Automatisch laden van mixerpenseel in-/uitschakelen Toggle Mixer Brush Auto-Load
Automatisch Niveaus Bepalen Auto Levels
Automatisch reinigen van mixerpenseel in-/uitschakelen Toggle Mixer Brush Auto-Clean
Automatisch verbergen Auto Hide
Automatisch: kleurafwijking Auto CA
Automatische belichting Auto Exposure
Automatische bewerkingen Auto Opertions
Automatische correctie Auto Correction
Automatische correctie van geometrische vervorming Auto Correct Geometric Distortion
Automatische correctie van kleurafwijking Auto Correct Chromatic Aberration
Automatische grijswaardenmix Auto Grayscale Mix
Automatische groepering van clips inschakelen Enable Auto-Grouping of Clips
Automatische helderheid Auto Brightness
Automatische instellingen Auto Settings
Automatische interpolatie van lensprofiel Auto Correct Profile Interpolation
Automatische kleuren Auto Color
Automatische opties Auto Options
Automatische opties (niveaus/curven)… Auto Options (Levels/Curves)…
Automatische schaduwen Auto Shadows
Automatische spatiëring Auto Spacing
Automatische spatiëring gebruiken Use Auto-Spacing
Automatische tint Auto Tone
Automatische tinten Auto Tone
Balans Balance
Balans DirectionBalance
Balans Direction Balance
Balans afbeelding ImageBalance
Balans afbeelding Image Balance
Balans gesplitste tinten Split Tone Balance
Balans licht-donker Light Dark Balance
Basis Latijn en Latijn Basic Latin and Latin
Basis Latijn en Latijn 1 Basic Latin and Latin 1
Basis zwart Basic Black
Basislijn Baseline
Basislijn optimaal Baseline Optimized
Basislijnen (Standaard) Baseline (Standard)
Basismodi Basic Modes
Basismodi BasicModes
Basispenselen Basic Brushes
Basreliëf Bas Relief
Bassleutel Bass Clef
Batch Batch
Batch (meer bestanden in 1 opdracht verwerken) Batch
Batik Batik
Bedekken Overlay
Bedekking automatisch verbergen Auto Hide Overlay
Bedekking omkeren Invert Overlay
Bedekking rand OverlayEdge
Bedekking tonen Show Overlay
Bedekkingen tonen Overlay Check
Bedoeld afdrukgebied IntendedPrintArea
Beeld omslaan Wrap Around
Beeld omslaan WrapAround
Beeldmateriaal interpreteren Interpret Footage
Beeldmateriaal vervagen Replace Footage
Beeldscherm en Cursors Display and Cursors
Begin Start
Begin bijsnijden bij afspeelknop Trim Start at Playhead
Begin instellen op afspeelknop Set Start at Playhead
Begin spline-besturing SplineControlStart
Begin van werkgebied Start of Work Area
Begin verplaatsen naar afspeelknop Move Start to Playhead
Beheer voorinstellingen Preset Manager
Beheer voorinstelllingen openen Open Preset Manager
Behoefte Need
Behouden Keep
Beide Both
Beige met witte spikkels Beige with White Flecks
Beleid voor kleurbeheer Color Management Policies
Belichting Exposure
Belichting Lighting
Belichting – waarde afwijking ExposureBias
Belichting 2012 Exposure2012
Belichting effecten Lighting Effects
Belichting herstellen Reset Exposure
Belichtingseffecten LightingEffects
Belichtingseffecten… Lighting Effects…
Belichtingsindex ExposureIndex
Belichtingsmodus ExposureMode
Belichtingsprogramma ExposureProgram
Belichtingstijd ExposureTime
Beperken binnen Constrain Within
Beperken binnen ConstrainWithin
Beperking waarden Posterization
Berber Berber
Bereik Kurtosis
Bereik Range
Bereik afstand tot onderwerp SubjectDistanceRange
Berekenen… Calculations…
Berekeningen Calculations
Bergachtig Mountainous
Bergen Mountains
Beschermen Protect
Beschikbaar VRAM voor 3D Available VRAM for 3D
Beschikbare RAM Available RAM
Beschrijving Description
Beschrijving van apparaatinstelling DeviceSetting
Beschrijving voorinstelling Preset Description
Best Best
Bestaande hulplijnen wissen Clear Existing Guides
Bestand File
Bestand laden… Load Workspace
Bestand laden… LoadWorkspace
Bestand lensprofiel Lens Profile File
Bestanden Files
Bestanden laden naar stapel Load Files into Stack
Bestanden niet geselecteerd in Bridge Bridge Files Not Selected
Bestanden niet geselecteerd in Bridge BridgeFilesNotSelected
Bestanden Opslaan File Handling
Bestandsbeheer… File Handling…
Bestandsbron FileSource
Bestandsextensie File Extension
bestandsextensies in kleine letters gebruiken lowercaseFileExtensions
Bestandsfout File Error
Bestandsfout FileError
Bestandsgrootte: FileSize
Bestandsinfo File Info
Bestandsinfo bijwerken Update File Info
Bestandsinformatie File Info
Bestandsnaam Filename
Bestandsnaam als bijschrift gebruiken Use Filename as Caption
bestandspad filePath
Bestandstype File Type
Bestandstype FileType
Besturingselement voor verbreding GainControl
Besturingselementen penseel wissen Clear Brush Controls
Beton Concrete
Betreffend aanpassingsgereedschap Targeted Adjustment Tool
Bevriezen Freeze All
Bevriezen FreezeAll
Bewaar Werk Omgeving Save Workspace
Beweging Motion
Bewegingsonscherpte Motion Blur
Bewegingsspoor Kernel
Bewegingsspoor dupliceren Duplicate Kernel
Bewegingsspoor dupliceren DuplicateKernel
Bewegingsspoor opslaan Save Kernel
Bewegingsspoor opslaan… SaveKernel
Bewegingsspoor toevoegen Add Kernel
Bewegingsspoor toevoegen AddKernel
Bewegingsspoor tonen op afbeelding Show Kernel Indicator
Bewegingsspoor tonen op afbeelding ShowKernelIndicator
Bewegingsspoor verbergen Hide KernelIndicator
Bewegingsspoor verbergen HideKernelIndicator
Bewegingsspoor verplaatsen Move Kernel
Bewegingsspoor verplaatsen MoveKernel
Bewegingsspoor verwijderen Delete Kernel
Bewegingsspoor verwijderen DeleteKernel
Bewegingsspoor verwijderen Remove Kernel
Bewegingsspoor verwijderen RemoveKernel
Bewegingsspoorgrenzen KernelSizeText
Bewerk Edit
Bewerken Edit
Bewerken Modify
Bewerken Title
Bewerken in snelmaskermodus Edit in Quick Mask Mode
Bewerkingen bijknippen naar oppervlakranden Clip Operations to Surface Edges
Bewerkingen op meerdere vlakken toestaan Allow Multi-surface Operations
Bewerkt linnen Primed Linen
Bewolkt Cloudy
Bezig met maken van bestand… Create File
Bicubisch Bicubic
Bicubisch (meest geschikt voor vloeiender verlopen Bicubic (best for smooth gradients)
Bicubisch scherper Bicubic Sharper
Bicubisch scherper (meest geschikt voor reductie) Bicubic Sharper (best for reduction)
Bicubisch vloeiender Bicubic Smoother
Bicubisch vloeiender (meest geschikt voor vergrotingen) Bicubic Smoother (best for enlargement)
Bicubisch, automatisch Bicubic Automatic (best for reduction)
Bij kaarslicht By Candle Light
Bijbehorend geluidsbestand RelatedSound
Bijgeknipt gemiddeld Trimmed Mean
Bijgeknipt gemiddeld TrimmedMean
Bijgesneden Clipped
bijschrift bestandsnaam Filename Caption
Bijschrift groeperen GroupCaption
Bijsnijden naar laag Clip to Layer
Bijsnijden naar penseeluiteinde Clip to Brush Tip
Bijsnijdvak Trim Box
Bilinear Bilinear
Binnen Inside
Binnen effecten overvloeien als groep Blend Interior Effects as Group
Binnen selectie Within Selection
Bitdiepte Bit Depth
Bitdiepte BitDepth
Bitdiepte: BitDepthLabel
Bitmap Bitmap
Blad Leaf
Blad 1 Leaf 1
Blad 2 Leaf 2
Blad 3 Leaf 3
Blad 4 Leaf 4
Blad 5 Leaf 5
Blad 6 Leaf 6
Blad 7 Leaf 7
Bladafdrukken Leaf Prints
bladbreedte Sheet Width
bladbreedte SheetWidth
Bladeren Leaves
Bladeren Browse
Bladeren in Bridge… Browse in Bridge…
Bladeren in Mini Bridge Browse in Mini Bridge
bladhoogte Sheet Height
Bladkromming Iris Curvature
Bladornament 1 Leaf Ornament 1
Bladornament 2 Leaf Ornament 2
Bladornament 3 Leaf Ornament 3
Blauw Blue
Blauw filter Blue Filter
Blauw filter met hoog contrast High Contrast Blue Filter
Blauw glas Blue Glass
Blauw glas (knop) Blue Glass Button
Blauw glas 2 (knop) Blue Glass 2 Button
Blauw universeel Blue Omni
Blauw universeel BlueOmni
Blauw velijn Blue Vellum
Blauw verloop met omlijning Blue Gradient with Stroke
Blauw-violet, geel-oranje Blue Violet Yellow Orange
Blauw, geel, roze Blue Yellow Pink
Blauw, rood, geel Blue Red Yellow
Blauwe crêpe Blue Crepe
Blauwe curve Blue Curve
Blauwe duotoon Blue Duotone
Blauwe gel Blue Gel
Blauwe gel met slagschaduw Blue Gel with Drop Shadow
Blauwe kleurtoon Blue Hue
Blauwe madeliefjes Blue Daisies
Blauwe paperclip Blue Paper Clip
Blauwe spikkels Blue Specks
Blauwe stof Blue Dust
Blauwe structuur Blue Textured
Blauwe tinten Blues
Blauwe toon Blue Tone
Blauwe toon met schaduw Blue Tone with Shadow
Blauwe verzadiging Blue Saturation
Blauwe/gele rand corrigeren Fix Blue/Yellow Fringe
Blauwgroen glas Teal Glass
Blauwgroene toon Teal Tone
Bleken Screen
Bliksem Lightning
Bloem 1 Flower 1
Bloem 2 Flower 2
Bloem 3 Flower 3
Bloem 4 Flower 4
Bloem 5 Flower 5
Bloem 6 Flower 6
Bloem 7 Flower 7
Bloemornament 1 Floral Ornament 1
Bloemornament 2 Floral Ornament 2
Bloemornament 3 Floral Ornament 3
Bloemornament 4 Floral Ornament 4
Blokgrootte cachegeheugen Cache Tile Size
Blokken Blocks
BMP BMP
BMP-opties BMPOptions
BMP-opties BMP Options
Bol Sphere
Bol Spherize
Bold Bold
Bold Italic Bold Italic
Bollend Bulge
Bolletjes katoen Cotton Balls
Bolvormig Spherical
Bolvormig panorama Spherical Panorama
Boog Arc
Boog boven Arc Upper
Boog onder Arc Lower
Boom Tree
Boom 1 Explosie 1
Boom 2 Explosie 2
Boomstam Log
Bot Bone
Boven Over
Boven Top
Boven uitsnijden Crop Height
Bovenlip Upper Lip
Bovenlip UpperLip
Bovenranden Top Edges
Bovenste Randen Top Edges
Bovenzijde Top
Bovenzijde uitsnijden Crop Top
Brand Fire
Brandpuntafstand Focal Length
Brandpuntsafstand Depth Plane
Brandpuntsafstand Focal
Brandpuntsafstand FocalLength
Brandpuntsafstand FocusDistance
Brandpuntsafstand bij 35 mm-film FocalLength35mm
Brede RGB-kleuromvang Wide Gamut RGB
Breed Wide
Breed scherp WideSharp
Breed scherp Wide Sharp
Breed vaag Wide Blurry
Breed vaag WideBlurry
Breedte U3D/Width
Breedte Width
Breedte afbeelding Image Width
Breedte afbeelding ImageWidth
Breedte lijn StrokeWidth
Breedte lijn Stroke Width
Breedte potlood PencilWidth
Breedte potlood Pencil Width
Breedte rand Edge Width
Breedte uitsnijden Crop Width
Breedte venster Window Width
Breuken Fractions
Bridge Bridge
Bridge-bestanden toevoegen Add Bridge Files
Bridge-bestanden toevoegen AddBridgeFiles
Briefpapier Stationery
bron Source
Bron Source
Bron 1 Source 1
Bron 2 Source 2
Bron 3 Source 3
Bron 4 Source 4
Bron 5 Source 5
Bron afbeelding ImageSrc
Bron klonen Clone Source
Bronafbeeldingen Source Images
Bronafbeeldingen SourceImages
Bronbestanden File Selec tSource Files
Bronbestanden Source Files
Bronbestanden SourceFiles
Bronmodus Mode
bronmodus Source Mode
Bronruimte Source Space
Bronruis SourceNoiseLevel
Bros Crusty
Brown Tan Beige Bruin, huidskleur, beige
Buigen Bend
Buik Abdomen
Buiten Outside
Buiten bereik Out Of Range
Buiten cache vernieuwen Uncached Refresh
Buiten kleuromvang Out of Gamut
Buiten plakken Paste Outside
Buiten Schaduw Outer Shadow
Bytevolgorde Byte Order