Search with Ctrl+F Zoeken met Ctrl+F

U.S. Paper Amerikaans papier
U.S. Sheetfed Coated v2 U.S. Sheetfed Coated v2
U.S. Sheetfed Uncoated v2 U.S. Sheetfed Uncoated v2
U.S. Web Coated (SWOP) v2 U.S. Web Coated (SWOP) v2
U.S. Web Uncoated v2 U.S. Web Uncoated v2
U3D U3D
U3D/Width Breedte
UI Font Size Tekengrootte gebruikersinterface
UI Language Interfacetaal
UISetting UI-instelling
Ultra Violet Ultraviolet
Umbrella Paraplu
Unable To Open File Kan bestand niet openen
Unable To Open Input File Kan het invoerbestand niet openen
Unable To Open Log File Kan logbestand niet openen
Unable To Open Output File Kan het uitvoerbestand niet openen
Unable To Write Log File Kan niet schrijven naar logbestand
UnableToOpenFile Kan bestand niet openen
UnableToOpenInputFile Kan het invoerbestand niet openen
UnableToOpenOutputFile Kan het uitvoerbestand niet openen
Unaltered Ongewijzigde afbeelding
Uncached Refresh Buiten cache vernieuwen
Uncoated FOGRA 29 (ISO 12647-22004) Uncoated FOGRA 29 (ISO 12647-22004)
Undefined Areas Ongedefinieerde gebieden
Under Onder
Underlaying Layer Onderliggende laag
Underline Onderstrepen
Underpainting Voorbewerking
Underwater Onderwater
Undo Ongedaan maken
Undo Maakt iets Ongedaan
Undo Redo Ongedaan maken
Undo/Redo Ongedaan maken/opnieuw
UndoRedo Ongedaan maken
Ungroup Degroeperen
Ungroup Layers Lagen degroeperen
Unieke afbeelding-ID ImageUnique
Uniform Uniform
Unify Scene for 3D Printing Scène verenigen voor afdrukken in 3D
Unite Shapes Vormen verenigen
Unite Shapes at Overlap Vormen verenigen bij overlapping
Units Eenheden
Units & Rulers Eenheden & linialen
Units and Rulers Eenheden en Linialen
UnitsLabel Eenheden
Universeel Omni
Unix Unix
Unknown CapabilityT wain Onbekende functie
Unknown Exception Onbekende uitzondering
Unknown Failure Twain Mislukt als gevolg van onbekende oorzaken
Unknown Internal Error Onbekende interne fout
UnknownException Onbekende uitzondering
UnknownInternalError Onbekende interne fout
Unlink All Slices Alle segementen ontkoppelen
Unlink Slices Segementen ontkoppelen
Unlock Detail ontgrendelen”
Unlock Tip Detail ontgrendelen
UnlockTip Detail ontgrendelen
Unrecognized MSG Twain Niet-herkende combinatie van MSG DG DAT
UnrecognizedFileFormat Onbekende bestandsindeling.
Unsharp Mask Onscherp Masker
Untitled Naamloos
Up Omhoog
Up Op
Update Updaten Naar Server
Update All Modified Content Alle gewijzigde inhoud bijwerken
Update All Text Layers Alle tekstlagen bijwerken
Update embedded JPEG previews Ingesloten JPEG-voorvertoningen bijwerken
Update File Info Bestandsinfo bijwerken
Update Layer Appearance Laagweergave bijwerken
Update Layer Comp Laagsamenstelling bijwerken
Update Layer Position Laagpositie bijwerken
Update Layer Visibility Laagzichtbaarheid bijwerken
Update Layers Lagen bijwerken
Update Modified Content Gewijzigde inhoud bijwerken
Updates Download Ter Verbetering van Software
Upper Lip Bovenlip
UpperLip Bovenlip
US Flag Amerikaanse vlag
Use Gebruiken
Use Gebruik
Use Adobe Camera Raw to Convert Documents from 32 bit to 16/8-bit Adobe Camera Raw gebruiken om documenten om te zetten van 32 bits in 16/8-bits
Use Auto-Spacing Automatische spatiëring gebruiken
Use Black Point Compensation Compensatie zwarte punten gebruiken
Use Custom Color for Flames Aangepaste kleur gebruiken voor vlammen
Use Default Standaard gebruiken
Use Dither Dithering gebruiken
Use Document Profile Documentprofiel gebruiken
Use Filename as Caption Bestandsnaam als bijschrift gebruiken
Use Global Light Globale belichting gebruiken
Use Legacy Verouderde functie gebruiken
Use Legacy Verouderde instelling gebruiken
Use Legacy Channel shortcuts Verouderde sneltoetsen voor kanalen gebruiken
Use Lower Case Kleine letters gebruiken
Use Open Images Geopende afbeeldingen gebruiken
Use previous Layer to Create Clipping Mask Vorige laag gebruiken voor uitknipmasker
Use Shift Key for Tool Switch Shift-toets voor wisselen van gereedschap
Use Smart Quotes Gekrulde aanhalingstekens gebruiken
Use Upper Case Hoofdletters gebruiken
Use Visibility Zichtbaarheid
User Commentaar gebruiker
UserAdjust Instellen SBA- en RGB-verschuivingen door gebruiker
UV Overlay UV-bedekking
UV’s genereren… Generate UVs…
Valley High Vallei – hoog
Valley Low Vallei – laag
Vanishing Point Perspectiefpunt
Variable Data Sets Variabele gegevenssets
Variables Variabelen
Variance Variantie
Variance Variatie
Variance Welving
Variations Varaties
Vary Round Brush Hardness based on HUD vertical movement Hardheid rond penseel variëren op basis van verticale HUD-verplaatsing
Vector 0 Vector0
Vector 0 Vector0
Vector 1 Vector1
Vector 1 Vector1
Vector Mask Vectormasker
Vector Mask Uitknippad Van Laag
Vector Mask Hides Effects Vectormasker verbergt effecten
Version Versie
Versions… Versies…
Vert Vert.
Vert Perspective Verticaal perspectief
Vertex Colors Vertexkleuren
Vertical Verticaal
Vertical Apply level and vertical perspective corrections Verticaal vlaktecorrecties en verticale perspectiefcorrecties toepassen
Vertical Black White Texture Verticale zwart-witte structuur
Vertical Centers Verticale middelpunten
Vertical Distortion Verticale vervorming
Vertical Only Alleen verticaal
Vertical Perspective Verticaal perspectief
Vertical Scale Verticale schaal
Vertical Spacing Verticale spatiëring
Vertical Type Mask Tool Masker voor verticale tekst
Vertical Type Tool Verticale tekst
Vertical Type Tool Myriad Pro Reg Gereedschap verticale tekst, Mirad Pro Standaard 24pt
VerticalLabel Verticaal
Vertically scale Verticaal schalen
VerticalScale Verticale schaal
VerticalSpacing Verticale spatiëring
Very High Zeer hoog
Vibrance Levendigheid
Video Video
Video Video (Film)
Video Actions Videohandelingen
Video Cache Videocache
Video Frames to Layers Videoframes naar lagen
Video Groups Only Alleen videogroepen
Video Layers Videolagen
Video renderen Render Video
Videolagen Video Layers Rasterize
View Weergeven
View Weergave
View Back Achterscherm tonen
view Face Overlay Gezichtoverlay tonen
view Guides Hulplijnen tonen
View mage Afbeeld&ing tonen
View Mask Masker tonen
View Mesh Net tonen
View Mode Weergavenmodus
ViewBack Achterscherm tonen
viewFaceOverlay Gezichtoverlay tonen
viewGuides Hulplijnen tonen
ViewImage Afbeelding tonen
ViewMask Masker tonen
ViewMesh Net tonen
Vignet Vignettering
Vignette Vignet
Vignette (selection) Vignet (selectie)
Vignette Amount Hoeveelheid vignet
Vignette Midpoint Middelpunt vignet
Vignette Removal Vignet verwijderen
VignetteAmountSlider Hoeveelheid
Vignetting Vignet
Vignetting Amount Hoeveelheid vignet
Vignetting Midpoint Middelpunt vignet
Violet Violet
Violet Glass Violet glas
Virtual Reality Modeling Language | VRML RML
Virtual Reality Modeling Language | VRML VRML
Visibility Zichtbaarheid
Visible Zichtbaar
Visible Layers Only Alleen zichtbare lagen
VisiBone VisiBone
VisiBone2 VisiBone2
Vivid Light Intens licht
Vivid Light Levendig licht
Voilent Intens
Volume Volume