Zoeken met Ctrl+F Search with Ctrl+F

OBJ Wavefront|OBJ
Object dupliceren Duplicate Object
Object groeperen Group Objects
Object inprogrammeren Bake Object
Object verplaatsen naar grondvlak Move Object to Ground Plane
Objecten Objects
Objecten dupliceren Duplicate Object
Objecten groeperen Group Objects
Objecten op grondvlak inpakken Pack Objects on Ground Plane
Objecten toevoegen Add Objects
Objecten verwijderen Delete Objects
Oceaanrimpel Ocean Ripple
Oceaanrimpel OceanRipple
Ogen Eyes
OK OK
Okt Oct
oktober October
Oliepastel – licht Oil Pastel Light
Oliepastel op canvas Oil Pastel on Canvas
Oliepastel-Hard, transparant Oil Pastel Hard Opaque
Oliepastel-Hard, transparant 2 Oil Pastel Hard Opaque2
Oliepastel-Harde blender Oil Pastel Hard Blender
Oliepastel-Harde cloner Oil Pastel Hard Cloner
Oliepastel-Zacht, transparant Oil Pastel Soft Opaque
Oliepastel-Zachte blender Oil Pastel Soft Blender
Oliepastel-Zachte cloner Oil Pastel Soft Cloner
Olieschets Oil Sketch
Olieverf Oil Paint
Omgekeerde piramide Inverted Pyramid
Omgekeerde schuinte met schaduw Inverse Bevel with Shadow
Omgekeerde toewijzing InvertMap
Omgeving Ambience
omgevingslichtkleur Ambient Color
Omgevingslichtkleur AmbientColor
Omgevingsvervaging… Box Blur…
Omhoog Up
Omhoog Rise
Omhoog schuiven Scroll Up
Omkeren Invert
Omkeren Reverse
Omkeren Van Selectie Inverse
Omlaag Down
Omlaag schuiven Scroll Down
Omlijning Stroke
Omlijning bevriezen Stroke Freeze
Omlijning kronkel – met de klok mee Strok TwirlCW
Omlijning kronkel – met de klok mee Stroke TwirlCW
Omlijning kronkel – tegen de klok in Stroke TwirlCCW
Omlijning kronkel – tegen de klok in Stroke wirlCCW
Omlijning naar links duwen Stroke Push Left
Omlijning naar links duwen Stroke PushLeft
Omlijning naar rechts duwen Stroke Push Right
Omlijning naar rechts duwen Stroke PushRight
Omlijning Stijf reconstrueren Stroke Reconstruct Stiff
Omlijning verdraaien Stroke Warp
Omlijning voor ontdooien Stroke Thaw
Omlijning Vorige versie reconstrueren Stroke Reconstruct Revert
Omlijning zwellen Stroke Bloat
Omlopen WrapAround
Omni Universeel
Omranden… Border…
Omtreklijn… Find Edges
Omzetten Convert
Omzetten in frameanimatie Convert to Frame Animation
Omzetten in gekoppeld Convert to Linked
Omzetten in grijswaarden Convert To Grayscale
Omzetten in pixels Rasterize
Omzetten in profiel Convert to Profile
Omzetten in profiel… Convert to Profile…
Omzetten in slim object Convert to Smart Object
Omzetten in sRGB Convert to sRGB
Omzetten in tijdelijk CMYK Convert to Working CMYK
Omzetten in tijdelijk grijs Convert to Working Gray
Omzetten in tijdelijk RGB Convert to Working RGB
Omzetten in videotijdlijn Convert to Video Timeline
Omzetten in vorm Convert to Shape
Omzetten in vorm Convert To Shape
Omzetten Naar Alinea Tekst Convert To Paragraph Text
Omzetten Naar Pixels Rasterize
Omzetten Naar Profiel Convert To Profile
Omzetten naar slim object Convert to Smart Object
Omzetten voor slimme filters Convert for Smart Filters
Onbekende bestandsindeling. UnrecognizedFileFormat
Onbekende functie Unknown CapabilityT wain
Onbekende interne fout Unknown Internal Error
Onbekende interne fout UnknownInternalError
Onbekende uitzondering Unknown Exception
Onbekende uitzondering UnknownException
Onbuigzaam Rigid
Onbuigzaam reconstrueren Reconstruct Rigid
Onder Under
Onder Bottom
Onder aan menu’s met verborgen opdrachten ziet u de opdracht Alle menu opdrachten tonen. Show All Menu Items will be appended to the bottom of a menu that contains hidden items.
Onder aan menu’s met verborgen opdrachten ziet u de opdracht Alle menu opdrachten tonen. Show All Menu Items will be appended to the bottom of a menu that contains hidden items.
Onder uitsnijden Crop Bottom
Onderbroken lijnen Dashed Lines
Onderliggende laag Underlaying Layer
Onderlip Lower Lip
Onderlip LowerLip
Onderranden Bottom Edges
Ondersteuning Support
Ondersteuning van meerdere processors Multiprocessor Support
Ondersteuning van meerdere processors MultiprocessorSupport
Onderstrepen Underline
Onderverdelingen Subdivisions
Onderwater Underwater
Onderwerpgebied SubjectArea
Onderzijde Bottom
Onderzoek Study
Ondiep Shallow
Oneffen Bumpy
Oneindig Infinite
Oneven lijnen Odd Fields
Oneven lijnen OddFields
Ongedaan maken Undo
Ongedaan maken Undo Redo
Ongedaan maken UndoRedo
Ongedaan maken/opnieuw Undo/Redo
Ongedefinieerde gebieden Undefined Areas
Ongewijzigde afbeelding Unaltered
Onjuist bestand opgegeven Bad File Specified
Onjuist bestand opgegeven BadFileSpecified
Onjuist lettertype in verouderde handeling Bad Legacy Font
Onjuist lettertype in verouderde handeling BadLegacyFont
Onjuist lettertype in verouderde handeling LegacyFont
Onjuist netbestand Bad Mesh File
Onjuist netbestand BadMeshFile
Online door Adobe Lensprofiel maken bladeren Prefer Raw Profiles
Online extensies zoeken… Browse Extensions Online…
Online profiel lokaal opslaan Match Image Sensor Size
Online zoeken Search Online
Onscherp (Verspreiden) Diffuse
Onscherp Masker Unsharp Mask
Onscherp… Diffuse…
Ontbrekende lettertypen oplossen… Resolve Missing Fonts…
Ontbrekende profielen Missing Profiles
Ontbrekende-glyphbescherming inschakelen Enable Missing Glyph Protection
ontdooien Thaw
Ontkoppelen/Koppelen Link
Onvoldoende Insufficient
Onvoldoende geheugen Not Enough Memory
Onvolledige blokken maskeren Mask Incomplete Blocks
Oog verplaatsen Move Eye
Oog verplaatsen MoveEye
Oogafstand Eye Distance
Oogafstand EyeDistance
Oogbreedte Eye Width
Oogbreedte EyeWidth
Ooggrootte Eye Size
Ooggrootte EyeSize
Ooghoogte Eye Height
Ooghoogte EyeHeight
Oogstand Eye Tilt
Oogstand EyeTilt
Oost-Azië East Asian
Op Up
Op achtergrond Send to Back
Op achtergrond Send To Back
Op Afbeelding Toepassen Apply Image
Op het scherm On-screen
Op lagen On Layers
Op lagen Sneltoets L On Layers
Op locatie plakken Paste in Place
Op voorgrond Bring to Front
Op wit On White
Op wit Sneltoets W On White
Op zwart On Black
Op zwart Sneltoets B On Black
Opblazen Inflate
Opbouwen Build-up
Opdrachten Commands
Opdrachttoepassingsmenu Application Menu Command
Open Open
Openen Open Button
Openen Als Open As
Openen als laag OpenAsLayer
Openen als laag Open As Layer
Openen als Slim object Open As Smart Object
Openen als slim object… Open as Smart Object…
Openen als… Open As…
Openen opdrachten in handeling negeren Override Action Open Commands
Openen… Open
OpenEXR OpenEXR
OpenEXR-leesopties OpenEXRReadOptions
OpenEXR-leesopties ReadOptionsDialogName/Name
OpenEXR-schrijfopties OpenEXRWriteOptions
OpenGL-tekenen moet zijn ingeschakeld om deze instellingen te kunnen gebruiken OpenGL Drawing must be enabled to use these settings
OpenType OpenType
Oplichtende rand Glowing Edges
Oplichtende rand… GlowingEdges
Oplichtende Randen Glowing Edges
Opmerkingen Comments
Opmerkingen Notes
Opmerkingen bijhouden Comments Track
Opname starten Start Recording
Opnemen Include
Opnemen beginnen/stoppen Start/Stop Recording
Opnieuw Redo
Opnieuw Retry
Opnieuw Again
Opnieuw analyseren Reanalyze
Opnieuw instellen Reset
Opnieuw instellen Reset Pixel Aspect Ratios
Opnieuw koppelen aan bestand Relink to File
Opnieuw koppelen aan bibliotheekafbeelding Relink to Library Graphic
Opnieuw opnemen Record Again
Opnieuw selecteren Reselect
Oppervlak vervagen… Surface Blur…
Opslaan Save
Opslaan Als Save As
Opslaan als SaveAs
Opslaan als JPEG Save As JPEG
Opslaan als JPEG SaveAsJPEG
Opslaan als JPEG Save as JPEG
Opslaan als naar oorspronkelijke map Save As to Original Folder
Opslaan als opdrachten in handeling negeren Override Action Save As Commands
Opslaan als Photoshop PDF Save as Photoshop PSD
Opslaan als PSD Save A sPSD
Opslaan als PSD SaveAsPSD
Opslaan als PSD Save as PSD
Opslaan als TIFF SaveAsTIFF
Opslaan als TIFF SaveAsTIFF
Opslaan als TIFF Save as TIFF
Opslaan als… Save As
Opslaan op achtergrond Save in Background
Opslaan op dezelfde locatie Save In Same Location
Opslaan op dezelfde locatie SaveInSameLocation
Opslaan op dezelfde locatie Mappenstructuur behouden Keep folder-structure
Opslaan Van Selectie Save Selection
Opslaan Voor Internet en Apparaten Save For Web and Devices
Opslaan voor web Save For Web and Devices
Opslaan voor web (verouderd)… Save for Web (Legacy)…
Optelling Summation
Optiebalk Option Bar
Opties Options
Opties 32-bits voorvertoning 32-bits Preview Options
Opties Extra’s tonen Show Extras Options
Opties laagsamenstelling Layer Comp Option
Opties PNG-24 Options PNG-24
Opties PNG-8 PNG-8 Options
Opties Tekst Type Options
Opties voor bestand opslaan File Saving Options
Opties voor curvenweergave Curves Dispal Options
Opties voor diavoorstelling Slideshow Options
Opties voor DICOM-gegevensset DICOM Dataset Options
Opties voor importeren frames Frame Import Options
Opties voor importeren frames Frame Options
Opties Voor Laaginhoud Layer Content Options
Opties voor omzetten Conversion Options
Opties voor overvloeien Blending Modes/Options
Opties voor overvloeien Blending Options
Opties Voor Overvloeien Blending Options
Opties voor reconstrueren met penseel ReconGroup
Opties voor tekstengine kiezen Choose Text Engine Options
Optimaal Optimized
Optimaliseren naar bestandsgrootte Optimize to File Size
Optisch ruitpatroon Optical Checkerboard
Optische vierkanten Optical Squares
Oranje Orange
Oranje glas Orange Glass
Oranje toon Orange Tone
Oranje verloop met schaduw Orange Gradient with Shadow
Oranje, blauw Orange Blue
Oranje, blauw, magenta, geel Orange Blue Magenta Yellow
Oranje, geel Orange Yellow
Oranje, geel, oranje Orange Yellow Orange
Oranje, geel, rood Orange Yellow Red
Oranje, paars, rood Orange Purple Red
Ordenen Arrange
Order-ID Order
Oriëntatie Orientation
Origineel Master
Origineel adaptief Master (Adaptive)
Origineel perceptueel Master (Perceptual)
Origineel selectief Master (Selective)
Ornament 1 Ornament 1
Ornament 2 Ornament 2
Ornament 3 Ornament 3
Ornament 4 Ornament 4
Ornament 5 Ornament 5
Ornament 6 Ornament 6
Ornament 7 Ornament 7
Ornament 8 Ornament 8
Ornamenten Ornaments
OS/2 OS2
OSX-systeem slagschaduw OSX System Drop Shadow
Oude patronen Legacy Patterns
Oude steen Ancient Stone
Oude stijl Old Style
Oude stijl Oldstyle
Ovaal Ellipse Tool
Ovaal Oval
Ovaal maken Create Ellipse
Ovaal selectiekader Elliptical Marquee Tool
Over Photoshop About Photoshop
Over Photoshop CC… About Photoshop CC…
Overbrengen Transfer
Overdrukken Overprint
Overeenkomst Fuzziness
Overgang Transition
Overige Other
Overige verbergen Hide Others
Overlay Overlay
Overlay Sneltoets V Overlay
Overschrijven Overwrite
Overspuiten Overspray
Overspuiten (tekst) Overspray Texture
Overvloeien Blend
Overvloeien Blending
Overvloeien als Blend If
Overvloeien kleurenachtergr. Blending use with Color Background
Overvloeimodus Blend Mode
Overvloeimodus Blending Mode
Overvloeimodus BlendMode
Overvloeiopties Blending Options
Overvullen Trap
Overzicht instellingen voorinstelling Preset Settings Summary
Paars Purple
Paars en magenta Purple and Magenta
Paars en zwart Purple and Black
Paars glas Purple Glass
Paars patroon Purple Pattern
Paars, geel Purple Yellow
Paars, groen, goud Purple Green Gold
Paarse bedekking Purple Overlay
Paarse bedekking 80% Purple Overlay 80 Percent
Paarse gel Purple Gel
Paarse gel met slagschaduw Purple Gel with Drop Shadow
Paarse madeliefjes Purple Daisies
Paarse tinten Purples
Paarse toon Purple Tone
Pad Path
Pad dupliceren Duplicate Path
Pad invoegen Insert Path
Pad laden als selectie Load path as a selection
Pad omlijnen Stroke Path
Pad omlijnen met penseel Stroke path with brush
Pad Selectie Gereedschap Path Selection Tool
Pad vervagen… Path Blur…
Pad verwijderen Delete Path
Pad vullen Fill Path
Pad vullen met voorgrondkleur Fill path with foreground color
Paden Paths
Paden exporteren naar bestand Export Paths To File
Paden exporteren naar bestand ExportPathsToFile
Paden naar Illustrator Paths To illustrator
Paden naar Illustrator… PathsToIllustrator
Padselectie Path Selection Tool
Pagina Page
Pagina Instellingen (Printer) Page Setup
Pagina omhoog PageUp
Pagina omlaag Page Down
Pagina opties Page Options
Pagina passend maken Fit Page
Pagina-instelling… Page Setup
Pagina’s Pages
Pakpapier Kraft Paper
PAL/Secam PAL/Secam
Palet Palette Knife
Paletlocaties Herstellen Reset Pallete Locations
Paletmes Palette Knife
Paletmes PaletteKnife
Panini Panini
Pannen in schattingsgebied Reveal Kernel
Pannen in schattingsgebied RevealKernel
Panorama Panorama
PANTONE solid coated PANTONE solid coated
PANTONE solid uncoated PANTONE solid uncoated
PANTONE+ CMYK Coated PANTONE+ CMYK Coated
PANTONE+ CMYK Uncoated PANTONE+ CMYK Uncoated
PANTONE+ Color Bridge Coated PANTONE+ Color Bridge Coated
PANTONE+ Color Bridge Uncoated PANTONE+ Color Bridge Uncoated
PANTONE+ Metallic Coated PANTONE+ Metallic Coated
PANTONE+ Pastels & Neons Coated PANTONE+ Pastels & Neons Coated
PANTONE+ Pastels & Neons Uncoated PANTONE+ Pastels & Neons Uncoated
PANTONE+ Premium Metallics Coated PANTONE+ Premium Metallics Coated
PANTONE+ Solid Coated PANTONE+ Solid Coated
PANTONE+ Solid Uncoated PANTONE+ Solid Uncoated
Paperclip Paper Clip
Paperkleur simuleren Simulate Paper Color
Papier en inkt simuleren Simulate Paper And Ink
Papier in grijswaarden Grayscale Paper
Papierstructuur toevoegen Add Paper Texture
Parallel Parallel
Parallel gericht ParallelDirectional
Parallel gericht Parallel Directional
Parameter automatisch selecteren Auto Select Parameter
Parameter automatisch selecteren Auto-Select Parameter
Parametrisch Parametic
Parametrisch hooglichten splitsen Parametric Highlight Split
Parametrische curve Parametic Curve
Parametrische donkere kleuren Parametric Darks
Parametrische hooglichten Parametric Highlights
Parametrische lichten Parametric Lights
Parametrische middentonen splitsen Parametric Midtone plit
Parametrische schaduwen Parametric Shadows
Parametrische schaduwen splitsen Parametric Shadow Split
Paraplu Umbrella
Passend In Venster Fit On Screen
Passend maken Resize To Fit
Passend maken Resize to fit
Pastel grasgroen Pastel Pea Green
Pastel-Blender Pastel Blender
Pastel-Cloner Pastel Cloner
Pastel-Hard, transparant Pastel Hard Opaque
Pastel-Hard, transparant Pastel-Hard Opaque
Pastel-Zacht, transparant Pastel Soft Opaque
Pastelblauw Pastel Blue
Pastelblauw violet Pastel Blue Violet
Pastelcyaan Pastel Cyan
Pastelcyaan blauw Pastel Cyan Blue
Pastelgeel Pastel Yellow
Pastelgeel groen Pastel YellowG reen
Pastelgeel oranje Pastel Yellow Orange
Pastelgroen Pastel Green
Pastelgroen cyaan Pastel Green Cyan
Pastelgroene tinten Pastel Greens
Pastelkleuren Pastels
Pastelmagenta Pastel Magenta
Pastelmagenta rood Pastel Magenta Red
Pastelpapier Pastel Paper
Pastelpotlood Pastel Pencil
Pastelpotloodblender Pastel Pencil Blender
Pastelpotloodcloner Pastel Pencil Cloner
Pastelrood Pastel Red
Pastelrood oranje Pastel Red Orange
Pasteltinten Pastels
Pastelviolet Pastel Violet
Pastelviolet magenta Pastel Violet Magenta
Patient Patiënt
Patronen Patterns
Patronen 2 Patterns 2
Patronen herstellen Reset Patterns
Patronen laden Load Patterns
Patronen opslaan Save Patterns
Patronen vervangen Replace Patterns
Patroon Pattern
Patroon Pattern Type
Patroon Definiëren Define Pattern
Patroon Maker Pattern Maker
Patroon verwijderen Delete Pattern Delete Pattern
Patroonbedekking Pattern Overlay
Patroonstempel Pattern Stamp Tool
Patroontransparantiedithering Pattern Transparency Dither
PCX PCX
Pdf Bestand Pdf Image (Portable Document Format)
PDF-bestand importeren Import PDF
PDF-codering PDFEncoding
PDF-opties PDF Options
PDF-presentatie PDF Presentation
PDF/X-1a2001 PDF/X-1a2001
PDF/X-32002 PDF/X-32002
PDF/X-42008 PDF/X-42008
Peanut Dash Peanut Dash
Pen Pen
Pen Pen Tool
Pen voor vrije vorm Freeform Pen Tool
Pendruk StylusPressure
Pendruk Stylus Pressure
Penseel Brush
Penseel Brush Tool
Penseel Paint brush
Penseel Definiëren Define Brush
Penseel Gereedschap Brush Tool
Penseel harder maken Increase Brush Hardness
Penseel Kunsthistorie, 20 pixels Art History Brush 20 pixels
Penseel op canvas Brush penon Canvas
Penseel tekeninghistorie Art History Brush Tool
Penseel vergroten Increase Brush Size
Penseel verkleinen Decrease Brush Size
Penseel verwijderen Delete Brush
Penseel zachter maken Decrease Brush Hardness
Penseel, ovaal, 45 pixels, Vermenigvuldigen Paintbrush Oval 45 pixels Miltiply
Penseel, ovaal, 45 pixels, Vermenigvuldigen” Paint brush Oval 45 pixels Multiply
Penseeldekking Brush Opacity
Penseeldruk Brush Pressure
Penseelgrootte Brush Size
Penseelgrootte BrushSize
Penseelhardheid Brush Hardness
Penseelharen Bristle Detail
Penseelmodus Airbrush in-/uitschakelen Toggle Brush Airbrush Mode
Penseelnaam Brush Name
Penseelpositie Brush Pose
Penseelstreek Brush Strokes
Penseelstreek Brush_Strokes
Penseelstreek BrushStrokes
Penseelstreken Paint Brush Strokes
Penseelstroom Brush Flow
Penseeltekeninghistorie Art History Brush
Penseeluiteinde van volledige grootte Full Size Brush Tip
Penseelvoorvertoning actief uiteinde in- en uitschakelen Toggle the Live Tip Brush Preview
Penselen Brushes
Penselen herstellen Reset Brushes
Penselen laden Load Brushes
Penselen met faux finish Faux Finish Brushes
Penselen opslaan Save Brushes
Penselen vervangen Replace Brushes
Penselen voor droge media Dry Media Brushes
Penselen voor natte media Wet Media Brushes
Penselen voor speciale effecten Special Effect Brushes
Per kanaal (RRGGBB) Per Channel (RRGGBB)
Percentage Percentage
Perceptueel Perceptual
Performance Prestaties
Perkament Parchment
Perspectief Perspective
Perspectiefpunt Vanishing Point
Perspective Warp Perspectief verdraaien
Perzikkleurig grind Peach Pebbled
Photomerge Photomerge
Photoshop 3D-engine Photoshop 3D Engine
Photoshop CC Informatie en ondersteuning Photoshop CC Learn and Support…
Photoshop handtekening mislukt Photoshop Signature Failure
Photoshop Help Photoshop Help
Photoshop-gebeurtenis Photoshop Event
pica Pica
Pica’s Picas
Picas Pica’s
Pictogrammen Schikken Arrange Icons
Piepschuim Styrofoam
Pigment/inkt Pigment/Ink
Pijl 1 Arrow 1
Pijl 10 Arrow 10
Pijl 11 Arrow 11
Pijl 12 Arrow 12
Pijl 13 Arrow 13
Pijl 14 Arrow 14
Pijl 15 Arrow 15
Pijl 16 Arrow 16
Pijl 17 Arrow 17
Pijl 18 Arrow 18
Pijl 19 Arrow 19
Pijl 2 Arrow 2
Pijl 20 Arrow 20
Pijl 3 Arrow 3
Pijl 4 Arrow 4
Pijl 5 Arrow 5
Pijl 6 Arrow 6
Pijl 7 Arrow 7
Pijl 8 Arrow 8
Pijl 9 Arrow 9
Pijlen Arrows
Pipet Eyedropper Tool
Piramide Pyramid
Piramide Pyramide
Piramides Pyramids
Pixar Pixar
pixel Pixel
Pixel Pixelate
Pixel/Centimeter Pixel/centimeter
Pixel/Inch Pixel/inch
Pixelraster Pixel Grid
Pixels Pixels
Pixels Zichtbaar Maken Pixelate
Pixels/Centimeter Pixels/centimeter
pixels/cm Pixels/cm
Pixels/Inch Pixels/inch
pixels/inch Pixels/Inch
Pixelverhouding Pixel Aspect Ratio
Pixelverhoudingen herstellen Reset Pixel Aspect Ratios
Pixelverhoudingen opslaan Save Pixel Aspect Ratio
Pixelverhoudingen verwijderen Delete Pixel Aspect Ratio
Pixelverhoudingen verwijderen… Delete Pixel Aspect Ratio…
Pixelvolgorde Pixel Order
PIZ Wavelet
Plaatsen Place
Plaatsen PlaceLabel
Plakken Paste
Plakken in Paste Into
Plakken In (b.v. Selectie) Place Into
Plastic Plastic
Plastic Plastic Wrap
Plastic PlasticWrap
Plastic Verpakking Plastic Wrap
Plastic Wrap Plastic
Plat Flat
Platform Platform
Plooien Pucker Tool
Plooien Shrink
Plooiing omlijnen Stroke Shrink
Plug-ins Plug-Ins
Plug-ins en extensies beheren… Manage Plug-ins and Extensions…
Plug-ins en extensies zoeken… Find Plug-ins and Extensions…
Plus 1,0 Plus 1,0
Plus 2,0 Plus 2,0
PLY PLY
PM PM
PNG PNG
PNG 24 met interliniëring PNG24Interlaced
PNG 24 verkleinen Trim PNG24
PNG 8 met interliniëring PNG8Interlaced
PNG 8, transparantie behouden PNG8 Preserve Transparency
PNG-24 PNG-24
PNG-8 128 Dithered PNG-8 128 met dithering
PNG-opties PNGOptions
Pointilleren Pointillize
Pointillisme Pointillism
Polair Polar
Poolcoördinaten Polar Coordinates
Poolcoördinaten Polar Coords
Poolcoördinaten PolarCoords
Poort Arch
Pootafdruk hond DogPrint
Pootafdruk kat Cat Print
Pootafdruk kat CatPrint
Pootafdrukken Paw Prints
Portable Bit Map PortableBitMap
Portable BitMap Portable Bit Map
Positie Position
Positie vergrendelen Lock position
Positie wijzigen Reposition
Positief Positive
Posterranden Poster Edges
Posterranden PosterEdges
Postpapier NotePaper
Postpapier Note Paper
PostScript (72 punten/inch) PostScript (72 points/inch)
Postzegel 1 Stamp1
Postzegel 2 Stamp 2
Postzegel 2 Stamp2
Postzegelrand Stamp Edge
Potlood Pencil
Potlood Pencil Tool
Potlood-Gegraveerde punt, hard, transparant Pencil Chisel Tip Hard Opaque
Potlood-Gegraveerde punt, hard, transparant Pencil-Chisel Tip Hard Opaque
Potlood-Gegraveerde punt, hard, transparant” Pencil Chisel Tip Hard Opaque
Potlood-Gegraveerde punt, harde blender Pencil Chisel Tip Hard Blender
Potlood-Gegraveerde punt, harde cloner Pencil Chisel Tip Hard Cloner
Potlood-Gegraveerde punt, zacht, transparant Pencil Chisel Tip Soft Opaque
Potlood-Gegraveerde punt, zachte blender Pencil Chisel Tip Soft Blender
Potlood-Gegraveerde punt, zachte cloner Pencil Chisel Tip Soft Cloner
Potlood-Gummetje Pencil Eraser
Potlood-Hard, transparant Pencil Hard Opaque
Potlood-Hard, transparant Pencil-Hard Opaque
Potlood-Harde blender Pencil Hard Blender
Potlood-Harde cloner Pencil Hard Cloner
Potlood-Zacht, transparant Pencil Soft Opaque
Potlood-Zacht, transparant Pencil-Soft Opaque
Potlood-Zachte blender Pencil Soft Blender
Potlood-Zachte cloner Pencil Soft Cloner
Potloodgummetje Pencil Eraser
Potloodmixerpenseel Pencil Mixer Brush
Potloodmixerpenselen Pencils Mixer Brush
Potloodpenselen Pencil Brushes
PRC PRC
Precise Exact
Precisie Precise
Precisie Fidelity
Precisie rand Edge Fidelity
Presentatie exporteren (JPEG)… Export presentation (JPEG)…
Presentatie-opties Presentation Options
Preserve Exact Colors Exacte kleuren behouden
Primair blauw Blue Primary
Primair groen Green Primary
Primair rood Red Primary
Primaire chromaticiteiten Primary
Primaire kleuren Primaries
Print Enkele Kopie Print One Copy
Printen Met Voorbeeld Print With Preview
Prioriteit hooglichten Hightlight Priority
Proberen om bronafbeeldingen automatisch uit te lijnen Attempt to Automatically Align Source Images
Procent Percent
Proces Process
Procesversie Process Version
Productcode film FilmProductCode
Productie Production
Proef Instellingen Proof Setup
Proefdrukvoorwaarden Proof Conditions
Profiel Profile
Profiel behouden Keep Profile
Profiel omzetten in sRGB Convert Profile to sRGB
Profiel sRGB IE61966-2.1 Profile sRGB IE61966-2.1
Profiel Toewijzen Assign Profile
Profielen komen niet overeen Profile Mismatches
Progressief PRogressive
Projectie Projection
Projectiemodel ProjectionModel
Projectschaduw Cast Shadow
Projectschaduw (tekst) Cast Shadow (type)
ProPhoto RGB ProPhoto RGB
Proportionele cijfers Proportional Metrics
Prullenbak Delete
PSD PSD
PSD Options PSD-opties
pt Pt
pts Pts
Punaise Thumb Tack
punt Point
Punt Point
Punt – Rond, lang, transparant Point Round Long Opaque
Punt – Rond, lang, transparant, droog Point Round Long OpaqueDry
Punt – Rond, lang, vlekkerig Point Round Long Smeary
Punt – Rond, lang, vlekkerig, vuil Point Round Long Smeary Dirty
Punt – Ronde, lange blender Point Round Long Blender
Punt – Ronde, lange cloner Point Round Long Cloner
Punt toevoegen Add Pin
Punt/picagrootte Point/Pica Size
Puntcurve Point Curve
Punten Points
Punten afschuinen ShearPoints
Punten bewerken Edit Pins
Puntlicht Pin Light
Putdeksel Man holeCover
Puzzel Puzzle
Puzzel (afbeelding) Puzzle Image
Puzzel 1 Puzzle 1
Puzzel 2 Puzzle 2
Puzzel 3 Puzzle 3
Puzzel 4 Puzzle 4
px Pixel
px Px
PXR24 op 32-bits CompressionPXR24