Search with Ctrl+F Zoeken met Ctrl+F

Salmon Pink Zalmroze
Sample Size Grootte
Sampled Colors Kleurmonsters
Sandpaper Schuurpapier
Sandstone Zandsteen
Sat Za
Satin Satijn
Satin Overlay Satijnbedekking
Satin Sheets Satijnen lakens
Saturation Verzadiging
Saturation Adjust Aqua Verzadiging aanpassen aqua
Saturation Adjust Blue Verzadiging aanpassen blauw
Saturation Adjust Green Verzadiging aanpassen groen
Saturation Adjust Magenta Verzadiging aanpassen magenta
Saturation Adjust Orange Verzadiging aanpassen oranje
Saturation Adjust Purple Verzadiging aanpassen paars
Saturation Adjust Red Verzadiging aanpassen rood
Saturation Adjust Yellow Verzadiging aanpassen geel
Saturday zaterdag
Save Opslaan
Save A sPSD Opslaan als PSD
Save Actions Handelingen opslaan
Save As Opslaan als…
Save As Opslaan Als
Save as JPEG Opslaan als JPEG
Save As JPEG Opslaan als JPEG
Save as Photoshop PSD Opslaan als Photoshop PDF
Save as PSD Opslaan als PSD
Save as TIFF Opslaan als TIFF
Save As to Original Folder Opslaan als naar oorspronkelijke map
Save Black & White Preset Voorinstelling zwart-wit opslaan
Save Brushes Penselen opslaan
Save Channel Mixer Preset Voorinstelling kanaalmixer opslaan
Save Curves Preset Voorinstelling curven opslaan
Save Default Type Styles Standaardtekststijlen opslaan
Save Document Document opslaan
Save Droplet In Druppel opslaan in
Save Exposure Preset Voorinstelling belichting opslaan
Save for Web (Legacy)… Opslaan voor web (verouderd)…
Save For Web and Devices Opslaan voor web
Save For Web and Devices Opslaan Voor Internet en Apparaten
Save Hue/Saturation Preset Voorinstelling kleurtoon/verzadiging opslaan
Save Image Pyramid Afb. piramide opslaan
Save in Background Opslaan op achtergrond
Save In Same Location Opslaan op dezelfde locatie
Save inmage settings in Afbeeldingsinstellingen opslaan in
Save Kernel Bewegingsspoor opslaan
Save Levels Presets Voorinstelling niveaus opslaan
Save Light Presets Voorinstellingen voor lichten opslaan
Save Lights Preset Voorinstelling voor lichten opslaan
Save Log Items To Logbestandsonderdelen opslaan in
Save Patterns Patronen opslaan
Save Pixel Aspect Ratio Pixelverhoudingen opslaan
Save Preset Voorinstelling opslaan
Save Progress Voortgang opslaan
Save Selection Opslaan Van Selectie
Save Selection… Selectie opslaan…
Save Selective Color Preset Voorinstelling selectievekleur opslaan
Save Set Set opslaan
Save Settings Instellingen opslaan
Save Style As Stijl opslaan als
Save Styles Stijlen opslaan
Save Swatches Stalen opslaan
Save Swatches for Exchange Stalen opslaan voor Exchange
Save the set when you are done editing to save all changes. Sla de set op wanneer u klaar bent met bewerken om alle wijzigingen op te slaan.
Save Tool Presets Voorinstellingen gereedschap opslaan
Save Transparency Transp. opslaan
Save Workspace Werkruimte opslaan
Save Workspace Bewaar Werk Omgeving
SaveAs Opslaan als
SaveAsJPEG Opslaan als JPEG
SaveAsPSD Opslaan als PSD
SaveAsTIFF Opslaan als TIFF
SaveAsTIFF Opslaan als TIFF
SaveConstraints Restricties opslaan…
SaveDocument Document opslaan
SaveExtraJPEG Extra JPEG opslaan
SaveInSameLocation Opslaan op dezelfde locatie
SaveKernel Bewegingsspoor opslaan…
SaveMesh Net opslaan…
SaveWorkspace Werkruimte opslaan…
Sawtooth1 Zaagtand 1
Sawtooth2 Zaagtand 2
SBABitDepth SBA – bitdiepte invoerafbeelding
SBAExposure SBA – belichtingsrecord
SBAInputImg SBA – kleurruimte invoerafbeelding
SBARGBShifts SBA – RGB-verschuivingen
Scale Schaal
Scale Schalen
Scale Effects… Effecten schalen…
Scale Layer Effects Laageffecten schalen
ScaleHorizontal Horizontaal schalen
ScaleVertical Verticaal schalen
Scaling Schaal
Scanner Scannersoftware
Scans Scans
ScanSeqNum Volgnummer scanframe
Scattered Ornament Flower Verspreid bloemornament
Scattering Spreiding
SceneCapture Vastlegmethode voor scène
SceneType Type scène
Schaling Schaal
School School
Scissors 1 Schaar 1
Scissors 2 Schaar 2
Scissors 2 Schaar 2
Scratch Disks Werkschijven
Scratch Sizes Werkschijfgroottes
Screen Bleken
Screen Raster
Screen Angles (Degrees) Schermhoeken (graden)
Screen Door Hordeur
Screen Mode Schermmodus
Screen Resolution Schermresolutie
ScreenAngles Schermhoeken (graden)
Screened Luminosity Geprojecteerde lichtsterkte
ScreenMode Schermmodus
Script Script
Script Events Manager Script Events Manager…
ScriptEventsManager Script Events Manager
ScriptingSupport Scriptondersteuning
Scripts Scripts
Scripts Events Manager Scripts Events Manager
Scroll Down Omlaag schuiven
Scroll Here Hierheen schuiven
Scroll Up Omhoog schuiven
Seal Zegel
Search Zoeken
Search Adobe Stock… Zoeken in Adobe Stock…
Search All Layers Zoeken in alle lagen
Search Criteria Zoekcriteria
Search Online Online zoeken
Seconds seconden
Select Selecteren
Select All Alles selecteren
Select All Frames Alle frames selecteren
Select all measurments Alle metingen opnemen
Select All Pins Alle punten selecteren
Select and Mask… Selecteren en maskeren…
Select Custom Color Aangepaste kleur selecteren
Select Data Points Gegevenspunten selecteren
Select File Selecteer een bestand
Select Folder Selecteer een map
Select Folder Selecteer map
Select Instances Selecteer Instanties
Select Linked Layers Gekoppelde lagen selecteren
Select Location Locatie selecteren
Select location to save processed images Selecteer een locatie voor het opslaan van verwerkte afbeeldingen
Select Paintable Areas Voor tekenen geschikte gebieden selecteren
Select Reference Selecteer Verwijzing
Select the images to process Selecteer de afbeeldingen die u wilt verwerken
SelectAll Alles selecteren
Selected Geselecteerd
Selected Constraint Geselecteerde restrictie
Selected Edges Geselecteerde randen
Selected Layer Comps Only Alleen geselecteerde laagsamenstellingen
Selected Layer(s) Geselecteerde laag/lagen
Selected Path Geselecteerd pad
SelectFile Selecteer een bestand
SelectFolder Selecteer een map
Selectie Color Selectieve kleur
Selection Selectie
Selection Edges Selectie randen
Selection Edges Selectieranden
Selection Preview Selectievoorvertoning
SelectionCheck Gebieden voor bewegingsschatting tonen
Selections Selecties
Selective Color Selectieve Kleur
Self-Illumination Zelf lichtgevend
Send Backward Naar achteren
Send Backward Naar Achteren Verplaatsen
Send to Back Op achtergrond
Send To Back Op achtergrond
Send To Back Naar Achtergrond Verplaatsen
SensingMethod Detectiemethode
Sep Sep
Seperate Axis Controls Afzonderlijke asbesturingselementen
Sepia Sepia
Sepia Pencil Sepia-potlood
Sepia Tone Sepiatoon
Sepia Tone Image Sepiatoon (afbeelding)
Sepia-toon Sepia Toning
Sepia-toon (laag) Sepia Toning (layer)
September september
Serial Letter (a,b,c) Letterserie (a,b,c)
Serial Letter (A,B,C) Letterserie (a,b,c)
Serienummer, 4 cijfers 4 Digit Serial Number
Series Reeks
Services Services
Set Set
Set Artboard to Preset Tekengebied instellen volgens voorinstelling
Set Center Middelpunt instellen
Set End at Playhead Einde instellen op afspeelknop
Set Favorite Clips Favoriete clips instellen
Set Foreground Color Voorgrondkleur instellen
Set Lens Default Standaardlensinstelling instellen
Set Measurement Scale Metingschaal instellen
Set Measurement Scale Metingsschaal instellen
Set Start at Playhead Begin instellen op afspeelknop
Set the baseline shift Verschuiving van letterlijn instellen
Set the font family Lettertypefamily instellen
Set the font size Tekengrootte instellen
Set the font style Tekenstijl instellen
Set the kerning between two font characters Spatiëring tussen twee tekens instellen
Set the leading Regelafstand instellen
Set the tracking for the selected characters Tekenspatiëring voor de geselecteerde tekens instellen
Set Timeline Frame Rate Framesnelheid voor tijdlijn instellen
SetCenter Middelpunt instellen…
Settings Instellingen
Settings Camera Raw Defaults Standaardinstellingen Camera Raw
Settings For CSII Instellingen voor Contactblad II
SGIRGB SGI RGB
Shade Schaduw
Shaded Gearceerd
Shaded Red Bevel Rode schuinte met schaduw
Shadow Intensity Intensiteit schaduw
Shadow Quality Schaduwkwal.
Shadow Tint Schaduwtint
Shadows Schaduwen
Shadows/Highlights… Schaduwen/hooglichten…
Shadows2012 Schaduwen 2012
Shag Rug Ruig kleed
Shake Reduction… Schokreductie…
Shallow Ondiep
Shallow Slope Valley Lichte helling – vallei
Shallow Slope Valleys Lichte helling – valleien
Shamrock Klaver
Shape Vorm
Shape Blur… Vorm vervagen…
Shape Dynamics Vormdynamiek
Shape Layer Vorm laag
Shape Name Naam vorm
Shapes Vormen
Share on Behance Delen op Behance
Sharp Scherp
Sharp Symbol Kruis
Sharpen Verscherpen
Sharpen Amount Hoeveelheid verscherpen
Sharpen Detail Detail verscherpen
Sharpen Details Details verscherpen
Sharpen Edges Scherpe randen
Sharpen Edges Verscherp Randen
Sharpen Erodible Tips Erosieve uiteinden verscherpen
Sharpen Masking Maskeren verscherpen
Sharpen More Scherper
Sharpen More Verscherp Nog Meer
Sharpen Radius Straal verscherpen
Sharpen Tool Verscherpen
Sharpen Tool Verscherp Gereedschap
Sharpening Verscherpen
Sharpness Scherpte
Shear Schuin
Shear Schuin Aflopend
ShearPoints Punten afschuinen
Sheet Height bladhoogte
Sheet Width bladbreedte
SheetWidth bladbreedte
Shell Lower Schelp omlaag
Shell Upper Schelp omhoog
Sheriffs Badge Sheriffsinsigne
Shift Edge Rand verschuiven
Shine Schittering
Shingles Kiezels
Shininess Schittering
Shiny Glanzend
Shiny Blue Metal Glanzend blauw metaal
Shiny Sphere Glanzende bol
Shopping Cart Winkelwagentje
Short Lines Korte lijnen
Short Strokes Korte vegen
Shortcut Sneltoets
Shortcuts for Sneltoetsen voor
Show Tonen
Show All Alles tonen
Show all Filter Gallery groups and names Alle filtergaleriegroepen en -namen tonen
Show All Menu Items will be appended to the bottom of a menu that contains hidden items. Onder aan menu’s met verborgen opdrachten ziet u de opdracht Alle menu opdrachten tonen.
Show All Menu Items will be appended to the bottom of a menu that contains hidden items. Onder aan menu’s met verborgen opdrachten ziet u de opdracht Alle menu opdrachten tonen.
Show All Tool Presets Alle voorinstellingen gereedschappen tonen
Show Altered Video Gewijzigde video tonen
Show Amount of Mate tonen
Show Channels in Color Kanalen in kleur tonen
Show Clipping for Black/White Points Kleurversies tonen voor zwart-witte punten
Show Clipping for Black/White Points (Levels/Curves) Kleurverlies tonen voor zwart-/witpunten (niveaus/curven)
Show Constraints Restricties tonen
Show Crosshair in Brush Tip Dradenkruis tonen in penseeluiteinde
Show Current Tool Presets Voorinstellingen huidig gereedschap tonen
Show Edges Randen tonen
Show Extras Options Opties Extra’s tonen
Show Extras Options Toon Extra Opties
Show Font Names in English Lettertypenamen in het Engels weergeven
Show Grid Raster tonen
Show in Bridge… Tonen in Bridge…
Show in Explorer Tonen in Explorer
Show Kernel Indicator Bewegingsspoor tonen op afbeelding
Show Measurements Metingen tonen
Show Menu Colors Menukleuren tonen
Show Mesh Net tonen
Show on Hover Tonen bij aanwijzen
Show on Interaction Tonen bij interactie
Show Only Crosshair While Painting Alleen dradenkruis tonen tijdens tekenen
Show Overlay Bedekking tonen
Show Recent Brushes Recente penselen tonen
Show recent brushes Recente penselen tonen
Show Recent Colors Recente kleuren tonen
Show Slice Numbers Segmentnummers tonen
Show Statistics Statistieken tonen
Show Tool Tips Knopinfo tonen
Show Transformation Values Transformatiewaarden tonen
Show Windowing Options Venster opties tonen
Show windows options Vensteropties tonen
Show/Hide All Effects Alle effecten tonen/verbergen
Show/Hide Polygons> Veelhoeken tonen/verbergen>
ShowGrid Raster tonen
ShowKernelIndicator Bewegingsspoor tonen op afbeelding
Shredded Plastic Gescheurd plastic
Shrink Plooien
Shutter Sluitersnelheid
Sidecar xmp files Secundaire xmp bestanden
Sign 1 Teken 1
Sign 2 Teken 2
Sign 3 Teken 3
Sign 4 Teken 4
Sign 5 Teken 5
Sign 6 Teken 6
Silver Zilver
Similar Gelijkend
Similar Gelijkwaardig
Simple Eenvoudig
Simplicity Eenvoud
Simplify Mesh(es)… Net(ten) vereenvoudigen…
Simulate Black Ink Zwarte inkt simuleren
Simulate Paper And Ink Papier en inkt simuleren
Simulate Paper Color Paperkleur simuleren
Simulate Paper White Simuleren Van Wit Papier
Sine Sinus
Single Column Marquee Tool Selectiekader één kolom
Single Column Marquee Tool Selectiekader Enkele Kolom Gereedschap
Single Path Eén pad
Single Row Marquee Tool Selectiekader één rij
Single Row Marquee Tool Selectiekader Enkele Rij Gereedschap
Single-line Composer Single-line Composer
SinglePath Eén pad
Sixteenth Note Zestiende noot
Size Grootte
Sketch Schets
Sketch Paper Schetspapier
Sketch With Current Brush Schets met huidig penseel
Skew Schuintrekken
Skewness Asymmetrisch
Skin Tones Huidskleuren
Slate Lei
Slice Select Tool Segmentselectie
Slice spacing(mm) Tussenruimte segment (mm)
Slice Tool Segment
Slice Tool Segment gereedschap
Slice Tool Segmenteer Gereedschap
Slices Segmenten
Slices Segmenten (Uitsnijdingen)
Slick Chrome Glanzend chroom
Slideshow Options Opties voor diavoorstelling
Slize Select Tool Segment selectie
Small Klein
Small Caps Kleinkapitalen
small file klein bestand
Small List Kleine lijst
Small Thumbnail Kleine miniaturen
Smallest File Size Kleinste bestandsgrootte
Smart Blur Slim Vervagen
Smart Filter Slim filter
Smart Guides Slimme huplijnen
Smart Object Slim object
Smart Objects Slimme objecten
Smart Radius Slimme straal
Smart Sharpen… Slim verscherpen…
SmartBlur Slim vervagen
Smile Glimlach
Smoke Rook
Smooth Vloeiend
Smooth Corners Vloeiende hoeken
Smooth Indents Vloeiende inspringingen
Smooth… Vloeiend maken…
Smoothing Vloeiend maken
Smoothness Vloeiend
Smudge Stick Vlek
Smudge Stick Klodder
Smudge Tool Natte vinger
SmudgeStick Vlek
Snail Slak
Snake skin Slangenhuid
Snap Magnetisch
Snap To Magnetisch Hechten
Snap to Origin Herkomst magnetisch
Snap Vector Tools and Transforms to Pixel Grid Vectorgereedschappen en -transformaties uitlijnen op pixelraster
Snow Sneeuw
Snowflake 1 Sneeuwvlok 1
Snowflake 2 Sneeuwvlok 2
Snowflake 3 Sneeuwvlok 3
Soda Frisdrank
Soft Zacht
Soft Direct Lights Zwak direct licht
Soft Light Zwak licht
Soft Omni Zwak universeel
Soft Spotlight Zwak spotlicht
Soft Stripes Zachte strepen
Soft Stripes Zachte strepen
SoftDirectLights Zwak direct licht
Softer Zachter
SoftImage SoftImage
Softness Zachtheid
SoftOmni Zwak universeel
SoftSpotlight Zwak spotlicht
Software Software
Solarize Solariseren
Solid Effen voorvlakken
Solid Color Volle Kleur
Solid Color… Effen kleur…
Solid Front Faces Effen voorvlakken
Sort By Filnemame Sorteren op naam
SortByFilnemame Sorteren op naam
Sorteren op gereedschap Sort by Tool
Source Bron
Source bron
Source 1 Bron 1
Source 2 Bron 2
Source 3 Bron 3
Source 4 Bron 4
Source 5 Bron 5
Source Files Bronbestanden
Source Images Bronafbeeldingen
Source Mode bronmodus
Source Space Bronruimte
SourceFiles Bronbestanden
SourceImages Bronafbeeldingen
SourceNoiseLevel Bronruis
South Beach Zuidelijk strand
Space Ruimte
Spacebar Spatiebalk
Spacing Tussenruimte
Spade Card Schoppen
Sparkle Vonk
Sparse Basic Noise Schaarse basisruis
SpatialFreqResp Reactie op ruimtelijke frequentie
Spatter Spetters
SpatterBrush Spetterpenseel
SpatterDrops1 Gespatte druppels
SpatterDrops2 Gespatte druppels 2
SpatterDrops3 Gespatte druppels 3
SpatterDrops4 Gespatte druppels 4
Special Effect Brushes Penselen voor speciale effecten
Special Effects Speciale effecten
SpecifyDest Geef een doelmap op.
SpecifySource Geef een bronmap op.
Speckle Spikkel
Spectrum Spectrum
Spectrums Spectrums
Specular Brightness Helderheid weerkaatsing
Specular Color Weerkaatsende kleur
Specular Threshold Drempel weerkaatsing
Sphere Bol
Spherical Bolvormig
Spherical Panorama Bolvormig panorama
Spherize Bol
Spiky Bush Stekelstruik
Spin Draaien
Spin Blur… Draaien vervagen…
Spiral Spiraal
Splatter Spetters
Splatter Brush Tool Presets Voorinstellingen voor Spetterpenseel
SplineControlEnd Einde spline-besturing
SplineControlStart Begin spline-besturing
Split at Playhead Splitsen bij afspeelknop
Split Channels Kanalen splitsen
Split Tone Balance Balans gesplitste tinten
Split Tone Highlight Hue Kleurtoon hooglichten gesplitste tonen
Split Tone Highlight Saturation Verzadiging hooglichten gesplitste tonen
Split Tone Shadow Hue Kleurtoon schaduw gesplitste tonen
Split Tone Shadow Saturation Verzadiging shaduw gesplitste tonen
Split Toning Gesplitste tinten
Sponge Spons
Sponge Tool Spons Gereedschap
Spongy Sponsachtig
Spot Steunkleur
Spot Spot
Spot Healing Brush Tool Snel retoucheerpenseel
Spot Removal Vlekken verwijderen
Spotlight Spot
Spray Can Spuit
Spray Radius Straal
Sprayed Stencil Gespoten sjabloon
SprayedStrokes Sproeilijn
Spread Spreiden
Spread Spreiding
Sprinkel Sprinkles
Sprinkles Sprenkel
Square Vierkant
Square Brushes Vierkante penselen
Square Frame Vierkant kader
Square Size Grootte vierkant
Square Thin Frame Dun kader vierkant
Square Thin Frame Dun vierkant kader
SquareSize Grootte vierkant
Squeeze Samendrukken
sRGB IEC611966-2.1 sRGB IEC611966-2.1
Stack Mode Stapelmodus
Stagger Verspreid
Stained Glass Gebrandschilderd glas
StainedGlass Gebrandschilderd glas…
Stamp Stempel
Stamp 2 Postzegel 2
Stamp Edge Postzegelrand
Stamp Tool Stempel
Stamp1 Postzegel 1
Stamp2 Postzegel 2
Stamped Aluminium Gestempeld aluminium
Stamped Sunset Gestempelde zonsondergang
Standard Standaard
Standard Deviation Standaardafwijking
Standard Ligatures Standaardligaturen
Standard Screen Mode Modus Standaardscherm
Standard Vertical Roman Alignment Standaard verticale Romeinse uitlijning
StandardDeviation Standaardafwijking
Star Ster
Star Trails Staarten
Starburst Sterexplosie
Starburst Color Target Doel sterexplosie
StarGlow Sterrengloed
Stars Trails Sterrenregen
Start Begin
Start Application Toepassing starten
Start Estimation Schatting starten
Start of Work Area Begin van werkgebied
Start Print Afdrukken starten
Start Recording Opname starten
Start Save Document Document opslaan starten
Start/Stop Recording Opnemen beginnen/stoppen
StartApplication Toepassing starten
StartEstimation Schatting starten
Starting Serial Eerste serienummer
Starting Serial Number Eerste serienummer
StartingSerialNumber Eerste serienummer
StartKernel Schatting starten
StartSaveDocument Document opslaan starten
StartStopEstimation Schatting starten
Stat Dialog Statistieken afbeeldingenstapel
Stat Operation Stapelmodus kiezen
Stationery Briefpapier
Statistics Statistieken
Status Bar Status Balk
Steel Bar Stalen staaf
Steel Blue Staalblauw
Steep Slope Jagged Steile helling – scherp
Steep Slope Rolling Steile helling – gloeiend
Step Backward Stap terug
Step Forward Stap vooruit
StepBackward Stap terug
StepForward Stap vooruit
Steps Stappen
Stereographic Stereografisch
Stiched Patchwork Gestikte lappendeken
Stiff Stijf
Stipple History Multiply Stippelhistorie, verveelvoudigen
Stippled Stippel
Stitched Patchwork Gestikte lappendeken”
Stone Steen
Stones Stenen
Stop All Estimation Alle schattingen stoppen
Stop Estimation Schatting annuleren
Stop Estimation Tip Schatting annuleren
Stop invoegen Insert Stop
StopEstimation Schatting annuleren
StopEstimationTip Schatting annuleren
StopKernel Schatting annuleren
Stoppen voor fouten Stop for Errors
Straighten Rechttrekken
Straighten Layer Laag rechttrekken
Straighten Tool Rechttrekken
Strands Strengen
Streaks Vegen
Strenght Sterkte
Strength Kracht
Stretch Uitrekken tot passend
Strikethrough Doorhalen
Strings Touwtjes
Striped Cone Button Gestreepte kegel (knop)
StripedCone Gestreepte kegel
Stripes Strepen
StripesNarrow Smalle strepen
Strok TwirlCW Omlijning kronkel – met de klok mee
Stroke Lijn
Stroke Omlijning
Stroke Bloat Omlijning zwellen
Stroke Detail Detail
Stroke Detail Details lijnen
Stroke Direction Lijnrichting
Stroke Freeze Omlijning bevriezen
Stroke Layer Style Laagstijl Lijn
Stroke Lenght Lengte lijn
Stroke Path Pad omlijnen
Stroke path with brush Pad omlijnen met penseel
Stroke Pressure Druk
Stroke Push Left Omlijning naar links duwen
Stroke Push Right Omlijning naar rechts duwen
Stroke PushLeft Omlijning naar links duwen
Stroke PushRight Omlijning naar rechts duwen
Stroke Reconstruct Revert Omlijning Vorige versie reconstrueren
Stroke Reconstruct Stiff Omlijning Stijf reconstrueren
Stroke Shrink Plooiing omlijnen
Stroke Size Grootte lijn
Stroke Smooth Revert Vorige versie vloeiende lijn
Stroke Thaw Omlijning voor ontdooien
Stroke Thumbnail Miniatuur streek
Stroke TwirlCCW Omlijning kronkel – tegen de klok in
Stroke TwirlCW Omlijning kronkel – met de klok mee
Stroke Warp Omlijning verdraaien
Stroke Width Breedte lijn
Stroke wirlCCW Omlijning kronkel – tegen de klok in
StrokeDetail Detail
StrokeDirection Lijnrichting
StrokeLength Lengte lijn
StrokePressure Druk
StrokeSize Grootte lijn
StrokeWidth Breedte lijn
Strong Sterk
Strong Contrast Schril contrast
Strong Contrast (RGB) Sterk contrast (RGB)
Strong Saturation Sterke verzadiging
Structure Structuur
Stucco Stucwerk
Stucco1 Stucwerk 1
Stucco2 Stucwerk 2
Stucco3 Stucwerk 3
Stucco4 Stucwerk 4
Study Onderzoek
Stump Blender Auto Clean Stompe blender, automatisch reinigen
Stump Blender Non Cleaning Stompe blender, niet reinigen
Style Stijl
Style Options Stijlopties
Styles Stijlen
Stylistic Alternates Stilistische alternatieven
Stylization Stilering
Stylize Stileer
Stylus Pressure Pendruk
StylusPressure Pendruk
Styrofoam Piepschuim
Subdivisions Onderverdelingen
Subject Distance Afstand onderwerp
SubjectArea Onderwerpgebied
SubjectDistanceRange Bereik afstand tot onderwerp
Subscript Subscript
Subset Subset
Substract from Sample Weghalen uit kleurmonster
Subtract Aftrekken
Subtract Front Shape Voorste vorm verwijderen
Subtract Mask from Selection Masker aftrekken van selectie
Subtract Shapes at Overlap Vormen verwijderen bij overlapping
Suggestions Suggesties
Sumi-e Sumi-e
Sumi-e Sumie
Sumi-E Sumi-E (Schildertechniek)
Summarize Samenvatten
Summation Optelling
Summation Variantie
Sun Zon
Sun 1 Zon 1
Sun 2 Zon 2
Sun Faded Photo Verbleekte foto
Sun Faded PhotoImage Verbleekte foto (afbeelding)
Sun spots Zonnevlekken
Sunday zondag
Sunrise Zonsopgang
Sunset Sky Zonsondergang
Sunset Sky Texture Zonsondergang (tekst)
Sunspots Texture Zonnevlekken (structuur)
Superscript Superscript
Superscript & subscript Superscript & Subscript
Support Ondersteuning
Suppress Color Profile Warnings Waarschuwingen omtrent kleuren en profielen onderdrukken
Suppress File Open Options Dialogs Dialoogvenster met opties voor het openen van bestanden onderdrukken
Suppress Filter Options Dialogs Dialoogvensters met opties voor het openen van bestanden onderdrukken
Suppress Warnings Waarschuwingen niet weergeven
Surface Blur… Oppervlak vervagen…
Swamp Bevel with Shadow Schuinte moeras met schaduw
Swash Sierletter
Swatches Stalen
Swimming Pool Zwembad
Switch Detail loskoppelen (Q)
Switch Foreground/Background Colors Voorgrond-/achtergrondkleuren verwisselen
Switch Tip Detail loskoppelen
SwitchTip Detail loskoppelen (Q)
Symbols Symbolen
Sync Results Resultaten synchroniseren
Sync Settings Instellingen synchroniseren
Sync Settings Now Instellingen nu synchroniseren
Synchronized Your Creative Suite applications are synchronized using the same color settings for consistent color management Gesynchroniseerd; uw Creative Suite-toepassingen zijn gesynchroniseerd en gebruiken dezelfde klleurinstellingen ten behoeve van consistent kleurbeheer
System Systeem
System (Mac OS) Systeem (Mac OS)
System (Windows) Systeem (Windows)
System Info Informatie Over Uw Systeem
System Info… Systeeminfo…
System Layout Systeemlayout
Tabbed Button Knop met tabs
Talk 1 Gesprek 1
Talk 1 Tekst 1
Talk 10 Gesprek 10
Talk 11 Gesprek 11
Talk 12 Gesprek 12
Talk 2 Gesprek 2
Talk 3 Gesprek 3
Talk 4 Gesprek 4
Talk 5 Gesprek 5
Talk 6 Gesprek 6
Talk 7 Gesprek 7
Talk 8 Gesprek 8
Talk 9 Gesprek 9
Talk Bubbles Tekstbalonnen
Tall and Thin Lang en dun
Tapestry Wandkleed
Targa Targa
Targa Depth Targa-diepte
Targa Options Targa-opties
TargaOptions Targa-opties
Target Mode Doelmodus
Target Path Doelpad
Targeted Adjustment Tool Betreffend aanpassingsgereedschap
Targeted Adjustment Tool Gericht aanpassingsgereedschap
TargetMode Doelmodus
Tate-chu-yoko Tate-chu-yoko
Teal Glass Blauwgroen glas
Teal Tone Blauwgroene toon
Technique Techniek
Temperature Temperatuur
Terraced Afgebakend
Text Tekst
Text Effects Teksteffecten
Text Effects 2 Teksteffecten 2
Text File Tekstbestand
Text Only Alleen tekst
TextPosition Tekstpositie
Texture Structuur
Texture Channel Structuurkanaal
Texture Coverage Structuurbedekking
Texture Fill Structuurvulling
Texture Fill 2 Structuurvulling 2
Texture Type Structuursoort
Texture with Brush Structuur met penseel”
TextureChannel Structuurkanaal
TextureCoverage Structuurdekking
Textured Structuur
TexturedTile Structuurtegel
Textures Structuren
TextureType Structuursoort
Texturizer Structuurmaker
Thaw ontdooien
Thaw All Alles ontdooien
Thick Hair Dik haar
Thick Heavy Brushes Dikke zware penselen
This adjustment clips to the layer Deze aanpassing snijdt uit naar de laag
This dialog can be turned off in Preferences . File Handling . File Compatibility Schakel dit dialoogvenster uit in Voorkeuren > Bestandsbeheer > Compatibiliteit bestand
This Layer Deze laag
Thought 1 Gedachte 1
Thought 2 Gedachte 2
Three Down Drie omlaag
Threedoptions 3D-opties
ThreeDown Drie omlaag
Threshold Drempel
Threshold Drempel
Threshold Drempel weerkaatsing
Threshold… Drempel…
Thu Do
Thumb Miniatuur
Thumb Tack Punaise
Thumbnail Size Miniatuurgrootte
Thumbnails Miniaturen
Thursday donderdag
Tie Dyed Silk Texture Tie-and-dye zijde (structuur)
Tie-Dyed Silk Tie-and-dye zijde
TieDye Tie-and-dye
TIFF TIFF
Tiff Compression TIFF-codering
TIFF JPEG Quality JPEG-kwaliteit in TIFF
TIFF Options TIFF-opties
Tile Naast Elkaar
Tile 1 Tegel 1
Tile 2 Tegel 2
Tile 2 Tegel 2
Tile 3 Tegel 3
Tile 4 Tegel 4
Tile 4 Tegel 4
Tile 5 Tegel 5
Tile All Horizontally Alles naast elkaar
Tile All Vertically Alles boven elkaar
Tile Mosaic Tegelmozaïek
Tile Size Grootte tegel
Tiles Tegels
Tiles Smooth Tegels – vloeiend
TileSize Grootte tegel
Tilesize Tegelgrootte:
Tilt-Shift… Kantelen en verschuiven…
Time Tijd
Timeline Tijdlijn
TimesNewRoman Times New Roman
Timing Timing
Tint Kleur
Tint Kleurtint
Tint Tint
Tiny Lens Kleine lens
Tiny Thumbnail Zeer kleine miniaturen
TinyLens Kleine lens
Title Titel
Title Bewerken
Titling Alternates Alternatieve titeltekens
TK TK
To add color to a menu item, click in the Color column. Klik in de kolom Kleur om kleur aan een menuopdracht toete voegen.
To add color to a menu item, click in the Color column. Klik in de kolom Kleur om kleur aan een menuopdracht toete voegen.
To edit keyboard shortcuts Sneltoets bewerken
To hide menu items, click on the Visibility button. Klik op de knop Zichtbaarheid om menuopdrachten te verbergen.
To hide menu items, click on the Visibility button. Klik op de knop Zichtbaarheid om menuopdrachten te verbergen.
To temporally see hidden menu items, click on Show All Menu Items or Ctrl+ click on the menu. Klik op Alle menuopdrachten tonen of houd Ctrl ingedrukt en klik op het menu om de verborgen menuopdrachten tijdelijk weer te geven.
To temporally see hidden menu items, click on Show All Menu Items or Ctrl+ click on the menu. Klik op Alle menuopdrachten tonen of houd Ctrl ingedrukt en klik op het menu om de verborgen menuopdrachten tijdelijk weer te geven.
To The Center Naar het midden
To turn off menu colors, go to the General Preference panel and uncheck Show Menu Colors. Als u menukleuren wilt uitschakelen, gaat u naar het venster Algemene voorkeuren en schakelt u Menukleuren tonen uit.
To turn off menu colors, go to the General Preference panel and uncheck Show Menu Colors. Als u menukleuren wilt uitschakelen, gaat u naar het venster Algemene voorkeuren en schakelt u Menukleuren tonen uit.
Toggle Brush Airbrush Mode Penseelmodus Airbrush in-/uitschakelen
Toggle Brush Pressure Controle Size Grootte bediening penseeldruk in-/uitschakelen
Toggle Brush Pressure Controls Opacity Dekking bediening penseeldruk in-/uitschakelen
Toggle Clipping Mask Knipmasker in-/uitschakelen
Toggle Full Screen Mode Volledige schermodus in-/uitschakelen
Toggle layer visibility Zichtbaarheid van laag in/uitschakelen
Toggle Mixer Brush Auto-Clean Automatisch reinigen van mixerpenseel in-/uitschakelen
Toggle Mixer Brush Auto-Load Automatisch laden van mixerpenseel in-/uitschakelen
Toggle Mixer Brush Sample All Layers Monster nemen van alle lagen met mixerpenseel in- en uitschakelen
Toggle Preserve Transparency Transparantie behouden in- of uitschakelen
Toggle Screen Modes Afwisselen tussen schermmodi
Toggle Slizes Visibility Zichtbaarheid van segmenten in- en uitschakelen
Toggle Standard/Quick Mask Modes Afwisselen tussen de modi Standaard/Snelmasker
Toggle the Live Tip Brush Preview Penseelvoorvertoning actief uiteinde in- en uitschakelen
Tone Tint
Tone Curve Kleurtintcurve
Tool Gereedschap
Tool Options Gereedschapsopties
Tool Presets Voorinstellingen Gereedschappen
Toolbar… Werkbalk…
Tools Gereedschappen
Top Boven
Top Bovenzijde
Top Edges Bovenranden
Top Edges Bovenste Randen
Top Left Linksboven
Top Right Rechtsboven
Top-to-Top Leading Regelafstand boven tot boven
TopLeft Linksboven
TopRight Rechtsboven
Torn Edges Gescheurde randen
Torn Edges Verscheurde Randen
TornEdges Gescheurde randen…
Total Totaal
Total Available VRAM Totaal beschikbaar VRAM
Towel Handdoek
Toy Speelgoed
TOYO 94 COLOR FINDER TOYO 94 COLOR FINDER
TOYO COLOR FINDER TOYO COLOR FINDER
Trace Contour Vind Contrastlijn
Trace Contour… Contrastlijn
Tracks Sporen
Trademark Handelsmerk
Trademarksymbol Handelsmerksymbool
Traditioneel (72,27 punten/inch) Traditional (72,27 points/inch)
Trans Transparantie
Transfer Overbrengen
Transform Transformatie
Transform Distortion Vervorming transformeren
Transform Horizontal Horizontaal transformeren
Transform Points Transformatie
Transform Rotate Rotatie transformeren
Transform Scale Schaal transformeren
Transform Selection Transformatie selectie
Transform Tool Transformeer gereedschap
Transform Vertical Verticaal transformeren
Transition Overgang
Translucent Glass Doorzichtig glas
Transpanrency Settings Transparantie-instellingen
Transparancy and Gamut Transparantie en Kleuromvang
Transparant Transparant
Transparency Transparantie
Transparency & Gamut Transparantie & kleuromvang
Transparency Shapes Layer Vormlaag met transparantie
Transparent Pastels Transparante pasteltinten
Trap Overvullen
Treble Clef G-sleutel
Tree Boom
Triangle Driehoek
Triangle Frame Kader driehoek
Trim Verkleinen
Trim Box Bijsnijdvak
Trim End at Playhead Einde bijsnijden bij afspeelknop
Trim PNG24 PNG 24 verkleinen
Trim Start at Playhead Begin bijsnijden bij afspeelknop
Trimmed Mean Bijgeknipt gemiddeld
TrimmedMean Bijgeknipt gemiddeld
Triple Spotlight Drie spotjes
TripleSpotlight Drie spotjes
Trophy Trofee
TRUMATCH-kleuren TRUMATCH Colors
Tuesday dinsdag
Tungsten Kunstlicht
Turbulent Turbulent
Turning off Maximize Compatibility may interfere with the use of PSD or PSB files in other applications or with other versions of Photoshop Het uitschakelen van Compatibiliteit maximaliseren kan het gebruik van PSD- of PSB-bestanden in andere toepassingen of andere versies van Photoshop beïnvloeden
Tuxedo Smoking
Tuxedo Dark Smoking, donker
Twain Acquire Twain ophalen
Twain Select Twain selecteren
Tween… Tussenvoegen…
Twirl Kronkel
TwirlCW Kronkel – met de klok mee
Twist Draaien
Two Color Tweekleurig
Two-Sided Plane Vlak met twee zijden
Type Tekst
Type Type
Type Options Opties Tekst
Type Tool Tekst gereedschap
Typography Typografie