Search with Ctrl+F Zoeken met Ctrl+F

Quadrant Colors Kwadrantkleuren
Quality Kwaliteit
Quarter Note Kwart noot
Question Mark Vraagteken
QuestionMark ?
Quick Export as JPG Snel exporteren als JPG
Quick Export As PNG Snel exporteren als PNG
Quick Mask Snelmasker
Quick Mask Mode Snelmaskermodus
Quick Selection Tool Snelle selectie
Quick Selection Tool Snelle selectie gereedschap
QuickDraw Quick Draw
QuickDraw QuickDraw
Rabbit Konijn
Radial Blur Radiaal vaag
Radial Filter Radiaalfilter
RadialBlur Radiaal vaag
Radiance Radiance
Radio/Smallest Kleinste/Traag
Radioactive Radioactief
Radius Straal
Radius Stralen
Rain Regen
Rainbow Regenboog
Raindrop Regendruppel
Raised Coffee Stain Verhoogde koffievlek
Random Willekeurig
Random Seed Willekeurig zaadgetal
Randomize Willekeurig
Randomize Length Willekeurige lengte
Randomize Shapes Willekeurige vormen
RandomSeed Willekeurigheidsfactor
Range Bereik
Range Moyenne
Rasterize Omzetten in pixels
Rasterize Omzetten Naar Pixels
Rasterize Type Layer Tekst omzetten naar pixels
Rasterize Type Layer Tekstlaag omzetten in pixels
Rate Snelheid
Ratio Verhouding
Raw Linen Ruw linnen
Ray Tracer Raytracering
Raya Pro Raya Pro
Read Watermark Watermerk Uitlezen
Reading Err Er is een fout opgetreden tijdens het lezen van het structuurbestand
ReadOptionsDialogName/Name OpenEXR-leesopties
Reanalyze Opnieuw analyseren
ReconGroup Opties voor reconstrueren met penseel
Reconstruc Tool Reconstrueren
Reconstruct Reconstrueren
Reconstruct Loose Los reconstrueren
Reconstruct Options Reconstructie-opties
Reconstruct Revert Vorige versie reconstrueren
Reconstruct Rigid Onbuigzaam reconstrueren
Reconstruct Smooth Vloeiend reconstrueren
Reconstruct Stiff Stijf reconstrueren
Record Again Opnieuw opnemen
Record Measurements Metingen opnemen
record Measurements Metingen opnemen
Recovery Herstel
Rectangle Tool Rechthoek
Rectangular Marquee Tool Rechthoekig selectiekader
RectangularMarquee4X6 Rechthoekig selectiekader 4 X 6″
RectangularMarquee5X7 Rechthoekig selectiekader 5 X 7″
RectangularMarquee8X10 Rechthoekig selectiekader 8 X 10″
RectangularMarqueeA3 Rechthoekig selectiekader A3″
RectangularMarqueeA4 Rechthoekig selectiekader A4″
Recticulation Filigraan
Recycle 1 Recycle-teken 1
Recycle 2 Recycle-teken 2
Red Rood
Red Blue White Rood, blauw, wit
Red Blue Yellow Rood, blauw, geel
Red Boost Meer rood
Red Curve Rode curve
Red Dwarf Red Dwarf
Red Eye Rode ogen
Red Eye Removal Rode ogen verwijderen
Red Eye Tool Rode ogen verwijderen
Red Filter Rood filter
Red Gel Rode gel
Red Gel with Drop Shadow Rode gel met slagschaduw
Red Goo Rode drab
Red Hue Rode kleurtoon
Red Orange Blue Green Rood-oranje, blauw-groen
Red Paper Clip Rode paperclip
Red Pencil Rood potlood
Red Primary Primair rood
Red Purple Blue Rood, paars, blauw
Red Rocks Rode rotsen
Red Saturation Rode verzadiging
Red Spatters Rode spetters
Red Star Rode ster
Red Textured Rode structuur
Red Tone Rode toon
Red Vellum Rood velijn
Red Violet Yellow Green Rood, violet, geel-groen
Red White Blue Contrast Rood, wit, blauw contrast
Redefine Character Style by merging Overrides Tekenstijl opnieuw definiëren door vervangingen samen te voegen
Redefine Paragraph Style by merging Overrides Alineastijl opnieuw definiëren door vervangingen samen te voegen
Redfine Style Stijl opnieuw definiëren
Redial Radiaal
Redo Opnieuw
Reds Rode tinten
Reduce Color Noise Kleurruis reduceren
Reduce Noise… Ruis reduceren…
ReducedQuality Voorvertoning van verlaagde kwaliteit
Redwith Gradient Stroke Rood met verlopende veeg
Reference Referentie zwart-wit
Refine Verfijnen
Refine Edge Maskerrand
Refine Edge Rand verfijnen
Refine Mask Masker verfijnen
Refine Radius Tool Gereedschap straal verfijnen
Refine Radius Tool expands detection area Gereedschap straal verfijnen breidt detectie gebied uit Sneltoets E
Reflectivity Reflectiviteit
RegionTooSmall Gebied te klein
Registered Gedeponeerd
Registered Trademark symbol Gedeponeerd-handelsmerksymbool
Registration Registratie
Registration Target1 Doelwit 1
RegistrationTarget1 Doelwit 1
RegistrationTarget2 Doelwit 2
Regular Normaal
Regular Standaard
RegularizerModel Regulariseringsmodel
RelatedSound Bijbehorend geluidsbestand
Relative Relatief
Relative Colorimetric Relatief colorimetrisch
Relief Reliëf
Relink to File Opnieuw koppelen aan bestand
Relink to Library Graphic Opnieuw koppelen aan bibliotheekafbeelding
Remember Settings Instellingen onthouden
Remote Connections Externe verbindingen
Remove Verwijderen
Remove All Alles verwijderen
Remove All Pins Alle punten verwijderen
Remove Black Matte Zwarte matte verwijderen
Remove Black Matte Verwijderen Zwarte Rand
Remove Chromatic Aberration Kleurafwijking verwijderen
Remove Distortion Vervorming verwijderen
Remove Distortion Tool Vervorming verwijderen
Remove JPEG Artifact JPEG-kunstmatigheid verwijderen
Remove Kernel Bewegingsspoor verwijderen
Remove Vignette Vignet verwijderen
Remove White Matte Verwijderen Witte Rand
RemoveAll Alles verwijderen
RemoveKernel Bewegingsspoor verwijderen
RemoveVignette Vignet verwijderen
Rename Naam wijzigen
Rename Brush Naam van penseel wijzigen
Rename Layer Laag hernoemen
Rename Pattern Naam van patroon wijzigen
Rename Style Naam van stijl wijzigen
Rename Tool Preset Naam van voorinstelling gereedschap wijzigen
Render Rendering
Render Color Lookup Grid Raster Kleur opzoeken renderen
Render Document To File… Document renderen naar bestand…
Render Grids to Photoshop Rasters renderen met Photoshop
Render Lighting Rendering belichtingseffecten
Render Measurements to Photoshop Metingen renderen naar Photoshop
Render Tile Size Rendering blokgrootte
RenderColorLookupGrid Raster Kleur opzoeken renderen
Rendering Tiles Tegelweergave
Repeat Edge Pixels Hoekpixels herhalen
RepeatEdgePixels Randpixels herhalen
Replace Vervangen
Replace Actions Handelingen vervangen
Replace All Missing Fonts Alle ontbrekende lettertypen vervangen
Replace All Missing Fonts Alle Ontbrekende Fonts Vervangen
Replace Brushes Penselen vervangen
Replace Color Kleur Vervangen
Replace Contents Inhoud vervangen
Replace Contours Contouren vervangen
Replace current pixel aspect ratios with the default values Huidige pixelverhoudingen vervangen door standaardwaarden
Replace Custom Shapes Aangepaste vormen vervangen
Replace Footage Beeldmateriaal vervagen
Replace Gradients Verlopen vervangen
Replace Light Presets Voorinstellingen voor lichten vervangen
Replace Lights Presets Voorinstelling voor lichten vervangen
Replace Mesh Net vervangen
Replace Patterns Patronen vervangen
Replace Styles Stijlen vervangen
Replace Swatches Stalen vervangen
Replace Tool Presets Voorinstellingen gereedschap vervangen
Repopulate Views Weergaven opnieuw vullen
Reposition Positie wijzigen
Reselect Opnieuw selecteren
Reselect Selecteer Opnieuw
Reset Annuleren
Reset Herstellen
Reset Opnieuw instellen
Reset Herstellen
Reset Actions Handelingen herstellen
Reset All Locked Settings Alle vergrendelde instellingen herstellen
Reset All Tools Alle gereedschappen herstellen
Reset All Warning Dialogs Alle waarschuwingsmeldingen herstellen
Reset Black & White Zwart-wit herstellen
Reset Brightness/Contrast Helderheid/contrast opnieuw instellen
Reset Brushes Penselen herstellen
Reset Channel Mixer Kanaalmixer herstellen
Reset Character Teken herstellen
Reset Color Balance Kleurbalans herstellen
Reset Contours Contouren herstellen
Reset Curves Curven herstellen
Reset Custom Shapes Aangepaste vormen herstellen
Reset Exposure Belichting herstellen
Reset Gradient Map Verloop toewijzen herstellen
Reset Gradients Verlopen herstellen
Reset Hue/Saturation Kleurtoon/verzadiging herstellen
Reset Levels Niveaus herstellen
Reset Pallete Locations Paletlocaties Herstellen
Reset Paragraph Alinea herstellen
Reset Patterns Patronen herstellen
Reset Photo Filters Fotofilters herstellen
Reset Pixel Aspect Ratios Opnieuw instellen
Reset Pixel Aspect Ratios Pixelverhoudingen herstellen
Reset Posterize Waarden beperken herstellen
Reset Selective Color Selectieve kleur herstellen
Reset Styles Stijlen herstellen
Reset Swatches Stalen herstellen
Reset Threshold Drempel herstellen
Reset to adjustment defaults Standaard instellingen voor aanpassingen herstellen
Reset to Default Standaardwaarden herstellen
Reset Tool Gereedschap herstellen
Reset Tool Presets Voorinstellingen gereedschap herstellen
Reset Transform Transformatie opnieuw instellen
Reset Vibrance Levendigheid herstellen
Resize Vergroten/verkleinen
Resize Image Afbeelding vergroten/verkleinen
Resize Image During Place Afbeelding passend maken tijdens plaatsen
Resize to fit Passend maken
Resize To Fit Passend maken
Resize Unit Eenheid voor formaat wijzigen
Resolution Resolutie
Resolution Resolutie-eenheden
Resolution Unit Resolutie-eenheid
Resolutionunit Resolutie-eenheid
ResolutionUnit Resolutie-eenheid
Resolve Missing Fonts… Ontbrekende lettertypen oplossen…
Rest Hue/Saturation Kleurtoon/verzadiging herstellen
Restore Alles herstellen
Restore Herstellen
Restore All Alles herstellen
Restore All Frames Alle frames herstellen
Restore Default Workspaces Standaardwerkruimten herstellen
Restore Frame Frame herstellen
Restore Last Document State Laatste documentstatus herstellen
Reticulation Filigraan
Retouch Retoucheren
Retry Opnieuw
Reveal All Alles onthullen
Reveal All Alles tonen
Reveal All Toon Alles
Reveal in Explorer Tonen in verkenner
Reveal Kernel Pannen in schattingsgebied
Reveal Layer Laag zichtbaar maken
Reveal Layer Laag zichtbaar maken Sneltoets R
Reveal Selection Selectie onthullen
Reveal Selection Selectie Tonen
RevealKernel Pannen in schattingsgebied
Reverse Afbeelding omkeren
Reverse Omkeren
Reverse Frames Frames achteruit afspelen
Reverse Image Afbeelding omkeren
Reverse Order Volgorde omdraaien
Revert Vorige versie
Revert Voorgaande Versie
RGB RGB-kleur
RGB Blue RGB-blauw
Rgb Color Rgb Kleur
RGB Cyan RGB-cyaan
RGB Green RGB-groen
RGB Lights RGB-lichten
RGB Magenta RGB-magenta
RGB Red RGB-rood
RGB Yellow RGB-geel
RGB-kleuren RGB Sliders
RGB-spectrum RGB-spectrum
RGBColor RGB-kleur
RGBLights RGB-lichten
Ribbon1 Lint 1
Ribbon2 Lint 2
Rich Cursors Rijke cursors
Ridges Tanden
Right Rechts
Right align text Tekst rechts uitlijnen
Right Diagonal Diagonaal rechts
Right Edges Rechterranden
Right Foot Rechtervoet
Right Hand Rechterhand
Right-to-Left Character Direction Tekenrichting van rechts naar links
RightDiagonal Diagonaal rechts
Rigid Onbuigzaam
Ring Ring
Ring Double Ring – dubbel
Ring Triple Ring – driedubbel
RingingSuppression Artefactonderdrukking
Ripple Rimpel
Ripple Magnitude Vervorming rimpel
Ripple Size Grootte rimpel
RippleMagnitude Vervorming rimpel
RippleSize Grootte rimpel
Rise Omhoog
Rivet Klinknagel
RLE (faster saves, bigger files) RLE (sneller opslaan, grotere bestanden)
RLECompression RLE-compressie
Rock Patterns Rotspatronen
Rock Wall Rotswand
Roll GUID Roll
Rolling Slope Ascending Helling – stijgend
Rolling Slope Descending Helling – afdalend
Roman Hanging Punctuation Romeinse hangende interpunctie
Roman Italics Roman cursief
Rose Impressions Indrukken van rozen
Rotate Roteren
Rotate 180 Degrees Roteren 180 graden
Rotate 180° Roteren 180°
Rotate 90 Degrees Ccw Roteren 90 graden linksom (Tegen klok in)
Rotate 90 Degrees Cw Roteren 90 graden rechtsom (Met klok mee)
Rotate For Best Fit Roteren voor beste pasvorm
Rotate View Tool Weergave roteren
RotateForBestFit Roteren voor beste pasvorm
Rotation Rotatiestatus
Rough Ruw
Rough Pastels Ruw pastel
Rough Smear Groffe veeg
Roughness Ruwheid
RoughPastels Ruw pastel
RoughPreview Ruwe voorvertoning renderen…
Round Brushes with Size Ronde penselen met formaat
Round Recessed Rond met verloopomlijning
Rounded Rectangle Tool Afgeronde rechthoek
Rounded Slope Gloeiende helling
Rounded Square Afgerond vierkant
Rounded Square Frame Kader afgerond vierkant
Rounded Steps Afgeronde stappen
Roundness Ronding
Router Router
Row Order Rijvolgorde
RowOrder Rijvolgorde
Rows Rijen
Rubber Band Elastisch
Ruler Liniaal
Ruler Tool Liniaal
Rulers Linialen
Run Uitvoeren
Run Action Handeling uitvoeren
RunAction Handeling uitvoeren
Russells Rainbow Regenboog
Rust Flakes Roest
Rust Green Gold Roest, groen, goud
Rusted Metal Roestig metaal