Search with Ctrl+F Zoeken met Ctrl+F

Kana Kana
Kashida’s Kashida’s
Kashidas Kashida’s
Keep Behouden
Keep folder-structure Opslaan op dezelfde locatie Mappenstructuur behouden
Keep Local Settings Lokale instellingen behouden
Keep Profile Profiel behouden
Keep Remote Settings Externe instellingen behouden
Kernel Bewegingsspoor
Kernel Setting Instelling bewegingsschatting
KernelLength Lengte bewegingsspoor
KernelSetting Instelling bewegingsschatting
KernelSizeText Bewegingsspoorgrenzen
Key 1 Sleutel 1
Key 2 Sleutel 2
Keyboard Shortcuts Sneltoetsen
Keyboard Shortcuts & Menus Sneltoetsen en menu’s
Keyboard Shortcuts and Menus Sneltoetsen en menu’s
Keyframes Keyframes
Kind Soort
Knockout Uitnemen
Kraft Paper Pakpapier
Kraft Waffle Geribbeld papier
KS Styles KS Stijlen
Kurtosis Bereik
Kurtosis Welving
Lab Lab-kleur
LAB – Black & White Technique LAB zwart-wittechniek
Lab Color Lab-kleur
Lab Sliders Lab-kleuren
LabColor Lab-kleur
Laid horizontal Geplaatst-horizontaal
Laid vertical Geplaatst-verticaal
Laidhorizontal Geplaatst-horizontaal
Language Dutch Olde Rules Taal Nederlands oude spelling
Language Options Taalopties
Large Groot
large file groot bestand
Large List Grote lijst
Large Thumbnail Grote miniaturen
Lasso Tool Lasso
Last Brush Laatste penseel
Last Filter Laatste filter
Last Frame Laatste frame
Last Good Value Inserted Laatste bruikbare waarde ingevoegd
Last sync Laatste synchronisatie
Layer Laag
Layer Comp Option Opties laagsamenstelling
Layer Compression Compressie van laag
Layer Comps Laagsamenstellingen
Layer Comps To Files Laagsamenstellingen naar bestanden…
Layer Comps to Files… Lagen naar bestanden…
Layer Comps To PDF Laagsamenstellingen naar PDF
Layer Comps to PDF… Tekengebieden naar bestanden…
Layer Content Options Opties Voor Laaginhoud
Layer Edges Laagranden
Layer Effects Laageffecten
Layer From Background Achtergrond uit laag
Layer From Background Laag Vanuit de Achtergrond
Layer Knocks Out Drop Shadow Laag neemt slagschaduw ui
Layer Mask Laagmasker
Layer Mask Hide Effects Laagmasker verbergt effecten
Layer Properties Eigenschappen Laag
Layer Set Laagset
Layer Set From Linked Laagset Uit Gekoppelde
Layer Style Laagstijl
Layer Style Lagenstijl
Layer Via Copy Laag via kopiëren
Layer Via Cut Laag via knippen
LayerMask Laagmasker
LayerProperties Eigenschappen laag
Layers Lagen
Layers Comps to File Laagsamenstellingen naar bestanden
Layers Comps to PDF Laagsamenstellingen naar PDF
Layers Palet Lagenvenster
Layers Panel Deelvenster Lagen
Layers To Files Lagen naar bestanden…
Layers to Files… Tekengebieden naar PDF…
LayerSetName Metingsschaalmarkering
Layout Lay-out
LCP File Lenscorrectieprofiel
Leaf Blad
Leaf 1 Blad 1
Leaf 2 Blad 2
Leaf 3 Blad 3
Leaf 4 Blad 4
Leaf 5 Blad 5
Leaf 6 Blad 6
Leaf 7 Blad 7
Leaf Ornament 1 Bladornament 1
Leaf Ornament 2 Bladornament 2
Leaf Ornament 3 Bladornament 3
Leaf Prints Bladafdrukken
Leather Leer
Leaves Bladeren
Left Links
Left align text Tekst links uitlijnen
Left Diagonal Diagonaal links
Left Edges Linkerranden
Left Foot Linkervoet
Left Hand Linkerhand
Left-to-Right Character Direction Tekenrichting van links naar rechts
LeftDiagonal Diagonaal links
Legacy Macintosh (No Color Management) Verouderde Macintosh (geen kleurbeheer)
Legacy Macintosh RGB Verouderde Macintosh RGB
Legacy Macintosh RGB (Gamma 1.8) Verouderde Macintosh RGB (Gamma 1.8)
Legacy Patterns Oude patronen
LegacyFont Onjuist lettertype in verouderde handeling
Lens Blur Vage Lens
Lens Correc tChoose Files Kies bestanden voor lenscorrectie in batch
Lens Correction Correctie geometrische vervorming
Lens Correction Lenscorrectie
Lens Correction Profile Lenscorrectieprofiel
Lens Default Standaardinstelling lens
Lens Flare Zon
Lens Flare Zonnestraal
Lens Profile Aberration Afwijking lensprofiel
Lens Profile Corrections Correctie lensprofiel
Lens Profile Digest Samenvatting lensprofiel
Lens Profile Distortion Vervorming lensprofiel
Lens Profile Enable Lensprofiel inschakelen
Lens Profile File Bestand lensprofiel
Lens Profile Name Naam lensprofiel
Lens Profile Setup Instellingen lensprofiel
Lens Profile Vignetting Vignet lensprofiel
Lens Vignetting Lensvignettering
LensBlur Vage lens…
LensCorrection Correctie geometrische vervorming
Lenscorrention Lenscorrectie
LensFlare Zon…
LensModel Lensmodel
LensProfiles Lensprofielen
LensType Lenstype
Let Photoshop Use Te gebruiken door Photoshop
Let Photoshop Use .. MB Te gebruiken door Photoshop .. MB
Level Apply only level correction Vlakte alleen vlaktecorrectie toepassen
Levels Niveaus
Lift Work Area Werkgebied optillen
Light Licht
Light Lichtbron
Light Blue Licht blauw
Light Blue Lichtblauw
Light Blue Violet lichtblauw violet
Light Brown Lichtbruin
Light Bulb 1 Gloeilamp 1
Light Bulb 2 Gloeilamp 2
Light Bulb 2 Gloeilamp 2
Light Color lichtkleur
Light Cool Brown Koel lichtbruin
Light Cyan Lichtcyaan
Light Cyan Blue Lichtcyaan blauw
Light Dark Balance Balans licht-donker
Light Direction Lichtrichting
Light Dissolve Licht verspreiden
Light Gray Lichtgrijs
Light Green Lichtgroen
Light Green Cyan lichtgroen cyaan
Light Intensity Lichter
Light Magenta Lichtmagenta
Light Magenta Red Lichtmagenta rood
Light Marble Licht marmer
Light On Licht aan
Light Pea Green Licht grasgroen
Light Purple Lichtpaars
Light Red Licht rood
Light Red Lichtrood
Light Red Orange Lichtrood oranje
Light Rough Licht ruw
Light Source Lichtbron
Light Spectrum Licht spectrum
Light Type Soort licht
Light Violet Lichtviolet
Light Violet Magenta Lichtviolet magenta
Light Warm Brown Warm lichtbruin
Light Yellow Lichtgeel
Light Yellow Green Lichtgeel groen
Light Yellow Orange Lichtgeel oranje
LightBulb Gloeilamp
LightBulb 3 Gloeilamp 3
LightColor lichtkleur
LightDirection Lichtrichting
Lighten Lichter
Lighten Verlichten
Lighten Blend use with Color Background Licht overvloeien kleurenachtergr.
Lighten Grout Licht tussenruimte
Lighten Grout Tussenruimte licht
Lighten Shadows Lichtere schaduwen
LightenGrout Tussenruimte licht
Lighter Lichter
Lighter (RGB) Lichter (RGB)
Lighter Color Lichtere kleur
Lighting Belichting
Lighting Effects Belichting effecten
Lighting Effects… Belichtingseffecten…
LightingEffects Belichtingseffecten
LightingEffects Lighting Effects Classic…
LightIntensity Lichter
Lightness Lichtheid
Lightning Bliksem
LightOn Licht aan
LightRough Licht ruw
Lights Lichten
LightSource Lichtbron
LightType Soort licht
Lime Green Heldergroen
Lime Green Glass Limoengroen glas
Limit Niet vergroten
Line Lijn
Line Color Lijnkleur
Line Tool Lijn
Linear Lineair
Linear Burn Lineair doordrukken
Linear Contrast (RGB) Lineair contrast (RGB)
Linear Dodge Lineair Tegenhouden
Linear Dodge (add Lineair tegenhouden (toevoegen)
Linear Interpolation Lineaire interpolatie
Linear Light Lineair licht
Lined Voering
Linen Linnen
Linen Weave Linnen weefsel
Lines Lijnen
Link Koppelen
Link Ontkoppelen/Koppelen
Link Layers Lagen (ont)koppelen
Link Layers Lagen koppelen
Link Slices Segmenten koppelen
Link with Layer Koppelen met laag
Link/Unlink Layer Mask Laagmasker koppelen/ontkoppelen
Link/Unlink Layers Lagen koppelen/ontkoppelen
Link/Unlink Vector Mask Vectormasker koppelen/ontkoppelen
Linked Gekoppeld
Linked Layers Gekoppelde Lagen
Liquid Pixels Uitvloeien
Liquid Rainbow Vloeibare regenboog
LiquidPixels Uitvloeien…
Liquify Uitvloeien
Load Laden
Load Actions Handelingen laden
Load Black & White Preset Voorinstelling zwart-wit laden
Load Brushes Penselen laden
Load Channel Mixer Preset Voorinstelling kanaalmixer laden
Load Character Styles Tekenstijlen laden
Load Curves Preset Voorinstelling curven laden
Load Default Type Styles Standaardtekststijlen laden
Load Exposure Preset Voorinstelling belichting laden
Load Extensions Panels Extensiedeelvensters laden
Load Files into Stack Bestanden laden naar stapel
Load Hue/Saturation Preset Voorinstelling kleurtoon/verzadiging laden
Load Last Mesh Laatste net laden
Load Layers Lagen laden
Load Levels Presets Voorinstelling niveaus laden
Load Mixer Brush Mixerpenseel laden
Load Multiple DICOM Files… Meerdere DICOM-bestanden laden…
Load Paragraph Styles Alineastijlen laden
Load path as a selection Pad laden als selectie
Load Patterns Patronen laden
Load Preset Voorinstelling laden
Load Selection Laden Van Selectie
Load Selection from Mask Selectie van masker laden
Load Selection… Selectie laden…
Load Selective Color Preset Voorinstelling selectievekleur laden
Load Settings Instellingen laden
Load Styles Stijlen laden
Load Swatches Stalen laden
Load Tool Presets Voorinstellingen gereedschap laden
Load Workspace Bestand laden…
LoadContraints Restricties laden
LoadLastMesh Laatste net laden
LoadMesh Net laden…
LoadMeshOptions Netopties laden
LoadWorkspace Bestand laden…
LoadWorkspace Laden…
Local (Selective) Lokaal (selectief)
Local Adjustments Lokale aanpassingen
Localized Color Clusters Gelokaliseerde kleurclusters
Location Locatie
Lock Vergrendelen
Lock All Layers In Set Alle Lagen Vergrendelen In De Set
Lock All Linked Layers Lagen vergrendelen
Lock Guides Hulplijnen vergrendelen
Lock image pixel Afbeeldingspixels vergrendelen
Lock Layers Lagen vergrendelen
Lock position Positie vergrendelen
Lock Slices Segmenten vergrendelen
Lock Tip Detail vergrendelen
Lock transparant pixels Transparante pixels vergrendelen
Lock Transparency option Transparante pixels vergrendelen
Locked Vergrendeld
LockTip Detail vergrendelen
Log Boomstam
Log Errors to File Fouten in logboekbestand
Long Lines Lange lijnen
Long Strokes Lange vegen
Loop after Last Page Lus na laatste pagina
Loop Playback Afspelen herhalen
Looping Options Herhalingsopties
Loose Los
Loose Threads Losse draden
Lossless Zonder verlies
Lossy Met verlies
Low JPEG laag
Low Laag
Lower Lip Onderlip
lowercaseFileExtensions bestandsextensies in kleine letters gebruiken
LowerLip Onderlip
Luminance Luminantie
Luminance Adjust Aqua Luminantie aanpassen aqua
Luminance Adjust Blue Luminantie aanpassen blauw
Luminance Adjust Green Luminantie aanpassen groen
Luminance Adjust Magenta Luminantie aanpassen magenta
Luminance Adjust Orange Luminantie aanpassen oranje
Luminance Adjust Purple Luminantie aanpassen paars
Luminance Adjust Red Luminantie aanpassen rood
Luminance Adjust Yellow Luminantie aanpassen geel
Luminance Contrast Luminantiecontrast
Luminance Detail Luminantiedetail
Luminance Noise Contrast Contrast luminantieruis
Luminance Noise Detail Detail luminantieruis
Luminance Noise Reduction Vermindering luminantieruis
Luminance Noise Reduction Reductie luminantieruis
Luminosity Lichtsterkte
Lung Long
LZW Compression LZW-compressie